ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

İşbu Üye İşyeri Sözleşmesi (bundan böyle ”Sözleşme” olarak anılacaktır) bir tarafta “Büyükdere Cad. No:141 Kat:4 34394 Esentepe-Şişli/İstanbul” adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’na 697314-0 sicil nosu ile kayıtlı olan, web adresi; www.fastpay.com.tr ve telefonu 0212 348 91 10 olan FASTPAY ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. (bundan böyle “FASTPAY” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …………………………………………………… adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’na ……………….. sicil nosu ile kayıtlı olan, web adresi; www……………. ve telefonu ……………………… olan (bundan böyle “Üye İşyeri” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hususlarda anlaşmaya varılarak akdedilmiştir. İşbu Sözleşme’de FASTPAY ile Üye İşyeri ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

İşbu Üye İşyeri Sözleşmesi ekleriyle beraber bir bütün olup, ÜYE İŞYERİ Sözleşme konusu hizmetlerin sağlanmasının Sözleşme ve eklerinde yer alan şartlar ile bu şartlar kapsamında FASTPAY tarafından talep edilebilecek bilgi ve belgelerin tamamlanmasına bağlı olduğunu bilerek Sözleşme’yi kabul etmiştir.

MADDE 1 TANIMLAR

İşbu Sözleşme kapsamında,

Elektronik Para : FASTPAY tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilecek, elektronik olarak saklanacak, 6493 sayılı Kanun’da tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılabilecek ve FASTPAY haricindeki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değeri,

Son Kullanıcı: Üye İşyeri tarafından sunulan ürün veya hizmetleri işbu Sözleşme konusu hizmetleri (POS) kullanarak satın alanları,

Son Kullanıcı Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı : FASTPAY ile arasında para aktarımı ile ilgili sözleşme bulunan, Son Kullanıcı ile ise paranın gönderimi için anlaşması olan, Son Kullanıcı’nın GSM operatörünün bağımsız ödeme hizmeti sağlayıcı firmasını veya Son Kullanıcı’nın bankasını,

3D Secure: Kart ile internet üzerinden yapılan alışverişlerde, işlem güvenliğini sağlama ve hem Kart Hamilleri’ni hem de üye işyerlerini çeşitli usulsüzlük ve sahteciliklere karşı güvence altına alma amacı ile Visa (Verified by Visa), Mastercard (Mastercard SecureCode), Amex (SafeKey) ve Union Pay International (Secure Pay), Troy (Güvenli Öde) ve benzeri Kartlı Ödeme Sistem’leri tarafından geliştirilmiş sistemi,

Banka(lar): FASTPAY’nin POS’ları temin ettiği anlaşmalı olduğu bankalar dahil yurt içi ve yurt dışı bankaları

Banka Kartı/Ön Ödemeli Kart/Kredi Kartı (Kart(lar)): Kartlı Ödeme Sistemleri’ne dahil olan ya da olmayan diğer yurtiçi veya yurtdışı bankaların ve/veya elektronik para kuruluşlarının kişi ve/veya kuruluşlara vermiş oldukları, herhangi bir şekilde nakit ödeme yapmadan üye işyerlerinden alışveriş ya da hizmet alımı olanağı veren kart(lar)ı,

BKM: Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’ni,

EMV: Europay, MasterCard International, Visa International tarafından standartları belirlenen chip’li kartlar ile şifreli ödeme sistemleri kuralları bütününü,

Fon Alıcısı: Ödeme işlemine konu fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi, bu çerçevede Üye İşyeri’ni veya Üye İşyeri’nin bir sanal ticari pazar faaliyeti yürüten bir teşebbüs (Pazaryeri) olması halinde, ürettiği yahut tedarik ettiği mal veya hizmeti sanal ticari pazarında pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

Hesap Özeti: Hesaptaki borç ve alacak hareketlerini, işlem tarihlerini, valörü, hesap bakiyesini ve diğer ilgili bilgileri gösteren hesap dökümünü,

Kart Hamili: Kart Sistemleri kuruluşları tarafından çıkarılmış olan Visa, Mastercard / Eurocard, JCB Card Kredi Kartları, Amex, Union Pay International, Maestro veya Electron ve benzeri Banka Kartları’nı doğrudan kullanmaya yetkili olan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Kartlı Ödeme Sistemleri: MasterCard International, Visa International, BKM, Troy gibi veya Bankalar’ın doğrudan üyesi bulunduğu/bulunacağı kartlı Sistemleri kuran ve bu sistemlere göre kart çıkarma ve kart kabulü konusunda Üye İşyeri Sözleşmesi yapma yetkisi veren ulusal veya uluslararası diğer kuruluşları,

POS (Point Of Sale - Satış Noktası Terminali): Kartlar ile yapılan satışa ilişkin bütün bilgileri Bankalar’ın bilgisayarlarına aktaran, elektrik, telefon ve/veya ADSL hattına bağlı olarak çalışabilen, Kart üzerindeki bilgileri okuyarak Üye İşyeri ile Bankalar arasındaki (Otorizasyon alabilmek, işlem kayıtlarını iletebilmek gibi) bilgi alışverişini elektronik ortamda gerçekleştirebilen özel işlem terminalini ve Sanal POS terminallerini,

Sanal POS (Virtual POS - V POS): Kart ile yapılan satışa/bağışa ilişkin bilgilerin Kart Hamili tarafından internet veya diğer bilgi işlem ortamlarına aktarılması suretiyle bilgi alışverişini sanal olarak gerçekleştiren özel işlem terminali olup bu Sözleşme özelinde FASTPAY’in anlaşmalı olduğu Bankalar’dan temin ettiği FASTPAY’in sağlayacağı web servis ile gerek internet sitesi gerekse Mobil Cihaz ya da platform bağımsız çalışabilen herhangi bir uygulamaya entegre edilen Sanal POS’u,

Mobil POS: Mobil Cihazlardan ödeme almayı sağlayan GSM, GPRS ve/veya NFC teknolojisi ile çalışan POS uygulamalarını,

Mobil Cihaz: Cep telefonu, Tablet ve bununla sınırlı olmaksızın internet üzerinden veri akışı sağlayan taşınabilir tüm elektronik cihazları,

Üye İşyeri: FASTPAY ile Üye İşyeri Sözleşmesi imzalamış olup, e-ticaret ve/veya sair elektronik ortamlarda varsa Başvuru Formu’nda belirttiği kendisine ait olan web adres(ler)indeki internet sitesi üzerinden internet ve Mobil Cihaz aracılığı ile sunulan ürün ve hizmetler için satış faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişileri,

Pazaryeri: İnternet üzerinden ticari faaliyet yürütülen, satıcılar tarafından satışa sunulan ürün ve hizmetleri teşhir etmek için, Son Kullanıcılar tarafından ise mal veya hizmetlerin satın alınması için kullanılan internet sitesini işleten gerçek ya da tüzel kişiyi,

İnternet Sitesi: Üye İşyeri’nin sahibi ve/veya yöneticisi olduğu yukarıda belirtilen, mal ve hizmetlerini satışa sunduğu, satışa sunulan mal ve hizmetlerin özellikleri ile satış fiyatlarının, ayrıca ödeme seçeneklerinin ve teslim koşullarının görüntülendiği, mal ve/veya hizmet satış akdinin Son Kullanıcılar ile Üye İşyeri arasında sonuçlandırıldığı WEB/wap sitesi ve sair elektronik ortamları,

6493 sayılı Kanun: 20.06.2013 tarihinde kabul edilen ve 27.06.2013 tarihli ve 28690 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’u,

Yönetmelik: Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’i,

Tebliğ: 27 Haziran 2014 tarih ve 29043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ’i,

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK): 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u,

5549 Sayılı Kanun: 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

Hassas Ödeme Verisi: Üye İşyeri’nin Son Kullanıcı’ları tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya Son Kullanıcı’ların kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da Son Kullanıcı’lar adına sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini,

Koruma Hesabı: Alındığı günü izleyen iş günü sonunda Fon Alıcısı’na ödenmemiş olan ödeme fonları tutarının aktarıldığı, 5411 sayılı Kanunda tanımlanan bir banka nezdinde, FASTPAY adına ilgili ödeme fonunun tahsil edildiği döviz cinsi üzerinden açılacak ve sadece bu fonların korunması amacıyla kullanılacak olan ve ödeme fonlarının Fon Alıcısı bazında takibini sağlayacak şekilde tuttuğu ödeme hesabından farklı banka hesabını,

Ödeme Aracı: Kart Hamili tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracını,

Ödeme Hesabı: FASTPAY nezdinde ödeme hizmeti kullanıcısı (Üye İşyeri) adına açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan hesap, FASTPAY sistemine tanımlanan IBAN bilgisini,

Ödeme Servisi: POS, kredi kartı, banka kartı, diğer kartlar, mobil uygulama, internet sitesi ile devreye alındığında e-cüzdan üzerinden Son Kullanıcı’dan ödeme alınmasını, alınan ödemenin Üye İşyeri hesabına gönderilmesini sağlayan hizmetlerin sunulduğu servisi,

FASTPAY Hizmetleri: FASTPAY’in işbu Sözleşme ve ekleri kapsamında Üye İşyeri’ne sunduğu ödeme ve elektronik para hizmetleri ile diğer hizmetleri,

Ödeme işlemi: Sözleşme ve FASTPAY ile Kart Hamili arasındaki Sözleşme uyarınca gerçekleştirilen ve kart hamilinden tahsil edilen fonların Fon Alıcısı’ya ödenmesine ve işlemin gerçekleştirilemediği veya sonradan iptal edildiği hallerde fonların hak sahibine veya hak sahiplerine iadesine ilişkin işlemlerin yürütülmesi,

Sanal POS Yazılımı: FASTPAY tarafından sağlanan, üye iş yerlerine elektronik ticaret kapsamında ödeme alt yapısı sağlayan ve bu işlemleri üye işyerleri adına Bankalar’a ve diğer anlaşmalı kuruluşlara iletip provizyon alan ve PCI-DSS sertifikasına sahip ortamlarda üye işyerlerine kredi kartı saklama hizmeti sunan servisi,

Ödeme Yönetim Paneli: Üye İşyeri’nin FASTPAY sistemine erişimini, ödeme hizmetlerine ilişkin talimatların verilmesini, FASTPAY sistemine ilişkin ayarların yapılmasını, iletişim bilgilerinin güncellenmesini ve değiştirilebilmesini, FASTPAY POS Hizmeti ve Sözleşme kapsamındaki diğer işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan web ödeme yönetim arayüzü’nü,

Güvenlik Olayı: Bilgi sistemlerinin veya bu sistemler tarafından işlenen bilginin gizlilik, bütünlük veya erişilebilirliğinin ihlal edilmesini veya ihlale teşebbüste bulunulması veya sahtecilik, dolandırıcılık tespiti durumlarını,

Karekod (QR): POS terminalinden üretilen ve mobil uygulama aracılığı ile okutularak kart bilgilerinin pos terminaline aktarımını sağlayan kodu,

Karekod (QR) ile Ödeme: POS terminalinden üretilen karekodun mobil uygulama ile okutulması ile yapılan ödeme şeklini,

Tekrarlı Ödeme: Kredi kart sahibi talimatıyla düzenli ödeme kabul eden ve/veya kredi kartına taksit yapan Üye İşyeri’nin tahsilatlarında girilen kart ve ödeme bilgilerini şifreleyen ve ana bilgisayara erişimini sağlayan yazılımı,

Ters İbraz (Chargeback): FASTPAY tarafından gerçekleştirilen işlemin, Son Kullanıcı tarafından kredi kartının bağlı bulunduğu bankasına başvurulmak sureti ile iadesinin istenmesini,

Usulsüz İşlem: Usulsüz, yetkisiz, hatalı, şüpheli işlemler, gerçek dışı iade işlemi, sahtecilik, emniyeti suistimal ve dolandırıcılık fiilleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere benzer usulsüz işlemleri, ifade eder.

MADDE 2 SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE AMACI

FASTPAY, 6493 sayılı Kanun uyarınca Merkez Bankası nezdinde gerekli faaliyet iznine sahip bir Elektronik Para Kuruluşu olup, tabi olduğu 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında elektronik para ve ödeme hizmetlerini sunar. İşbu Sözleşme 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre FASTPAY tarafından sunulacak ödeme hizmetlerine ilişkin olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla akdedilmiştir.

FASTPAY web sayfasında (www.fastpay.com.tr) yer alan ve zaman zaman FASTPAY tarafından güncellenebilecek olan Başvuru Şartları ve Başvuru Formu, Sözleşme’nin imza tarihi itibariyle geçerli olan haliyle, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçasıdır. İşbu Sözleşme’de düzenlenmeyen konularda anılan eklerde yer alan hükümler uygulama alanı bulacaktır. İşbu Sözleşmenin imzalanması ile Üye İşyeri, Başvuru Şartları hakkında bilgilendirildiğini, Başvuru Formu’na girdiği ve sisteme yüklediği bilgilerin doğru olduğunu, belirtilen eklerin içeriğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Sözleşme’nin konusu, FASTPAY tarafından Üye İşyeri’ne sunulacak olan madde 3’te belirtilen hizmetlerin şart ve koşullarının belirlenmesidir.

Üye İşyeri, FASTPAY ile bu Sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlar uyarınca çalışmayı ve FASTPAY’in bu şartları Sözleşme’nin 14/5 Maddesi uyarınca değiştirebileceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 3

FASTPAY HİZMETLERİ

A- ÖDEME HİZMETLERİ

3.1 GENEL

FASTPAY işbu Sözleşme ile 6493 sayılı Kanun kapsamında tanımlanan ödeme hizmetlerini sunmaktadır. Taraflar, FASTPAY’in, bir banka, kredi veya finans kurumu olmadığını ve hizmetin bankacılık hizmeti olmayıp, bir ödeme aracılığı hizmeti olduğunu ve FASTPAY’in Son Kullanıcı’ların ödemesiyle ilgili bir emanetçi veya yediemin görevinde olmayıp ödeme aracısı olarak hareket ettiğini kabul etmiştir.

FASTPAY’in işbu Sözleşme kapsamında sunacağı hizmetler aşağıda yer almakta olup, Üye İşyeri işbu Sözleşme ile, Başvuru Formu’nda seçtiği hizmetlerden yararlanmak istemektedir. İşbu Sözleşme’de yer alan hizmetlere ilave olacak ödeme hizmetleri, Sözleşme’ye ek olarak Taraflarca imzalanacak Ek Sözleşmeler ile Sözleşme kapsamına dahil edilebilecektir. Ekler, Taraflarca imzalanması ile birlikte işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası haline gelecek olup, Ekler ile Sözleşme hükümleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Eklerde yer alan düzenlemeler öncelikli olarak geçerli olacak, Sözleşme’ye yapılan atıflar, uygun olduğu ölçüde Ekleri de kapsayacak şekilde yorumlanacaktır.

3.2 SANAL POS HİZMETİ

1. FASTPAY tarafından anlaşmalı olduğu Bankalar’dan temin ettiği Sanal POS’ların, Üye İşyeri’ne, internet, mobil uygulama ve/veya Mobil Cihaz aracılığı ile e-ticaret ve/veya sair elektronik ortamlarda yaptığı satışların ve vermiş olduğu hizmetlerin bedellerini tahsil etmesi için işbu Sözleşme kapsamındaki ödeme hizmetleri altyapısı ve sanal ödeme çözümleriyle online ödemeler yapması amacıyla sunulması hizmetidir.

2. FASTPAY’in işbu Sözleşme kapsamında sunacağı Sanal POS’a kendi İnternet Sitesi’nde yer vererek Sanal POS üzerinden Son Kullanıcı’lar tarafından yapılacak ödemeleri gerçekleştirebilecektir. Üye İşyeri Sanal POS’u bu Sözleşme dahilinde kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

3. Sanal POS Hizmeti’nin Kullanım Koşulları ve Çalışma Prensipleri

3.1 Sanal POS Hizmeti; ödemesini FASTPAY ile yapmayı tercih eden Son Kullanıcı’lar için ödemenin Son Kullanıcı’nın ödeme kartından FASTPAY aracılığı ile tahsil edilmesini ve Üye İşyeri’nin banka hesaplarına aktarılmasını kapsar.

3.2 FASTPAY Üye İşyeri’ne Sanal POS’u internet sitesine entegre etmesi ve Son Kullanıcı’lar tarafından internet sitesinden sipariş edilen ürün ve hizmetlere ilişkin ödemelerin Sanal POS üzerinden yapılması için gerekli teknolojik altyapıyı temin edecektir.

3.3 Üye İşyeri bu hizmeti kullanırken işbu Sözleşme ve ekleri ile özellikle aşağıdaki kullanım koşullarına tabi olduğunu, işbu Sözleşme ve eklerinde belirtilen çalışma prensiplerine harfiyen uyacağını, aksi halde gerek FASTPAY gerek Bankalar başta olmak üzere iş ortakları, anlaşmalı kuruluşlar ve gerekse diğer üçüncü kişiler nezdinde doğmuş ve doğacak her türlü zararlardan ve cezalardan kendisinin sorumlu olacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder:

- Şifre ve Kullanıcı Adı: Üye İşyeri, Sanal POS Hizmetini, Sözleşme’nin imzalanmasını ve FASTPAY tarafından entegrasyonun tamamlanmasını takiben, erişim için şifre ve kullanıcı adının kendisine teslim tarihinden itibaren kullanma yetkisine sahip olacaktır.

Üye İşyeri, elektronik işlemlerini münhasıran kendisinin gerçekleştireceğini, kendisine Sözleşme kapsamında verilen veya edineceği şifre, anahtar ve sertifika bilgilerinin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini bunları herhangi üçüncü şahıs/kuruma açıklamayacağını veya bunların herhangi üçüncü şahıs/kurum tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, aksine davranışların sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Internet Sitesi: Üye İşyeri, Sanal POS’u, başvuru sırasında FASTPAY’e bildirdiği web adres(ler)i dışında bir internet sitesinde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

- İşlem Limitleri: FASTPAY, kendi hizmetleri üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak limit belirleme hakkını haizdir. Üye İşyeri, FASTPAY tarafından belirlenen işlem limitleri ile bağlı olduğunu, bu limitlerin üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. FASTPAY, herhangi bir zamanda Sözleşme’de belirlenen yöntem ve sürelere uygun şekilde bildirim yaparak işlem limitlerini güncelleyebilecektir.

- Para Birimi: Tüm parasal işlemlerde para birimi olarak Türk Lirası veya Taraflarca mutabık kalınan diğer para birimlerinde kullanılır.

- Dil: Üye İşyeri’nin internet sitesinde Türkçe Dil Seçeneği olması mecburidir.

- 3D Secure: Üye İşyeri, Kart Hamili tarafından Sanal POS uygulamasında internet üzerinden alışveriş yapılırken, güvenli işlem yapılmasını teminen 3D Secure sistemini desteklemeyi kabul ve taahhüt eder. Üye İşyeri’nin İnternet Sitesi’nin tahsilat sayfasından yapılacak ödemeler 3D Secure doğrulama yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Üye İşyeri, işlemi 3D Secure sorgulama ile başlatıp kart sahibi de 3D Secure şifresini girerek işlemi gerçekleştirir ise işlem tam 3D Secure olarak gerçekleşmiş olur ve tam 3D Secure gerçekleşen işlemlerde Üye İşyeri sahte işlem sebepli kart hamili itirazlarından korunur. Ancak 3D Secure olmayan işlemler için gelecek itiraz, geri bildirimlerden ve Ters İbrazlardan Üye İşyeri sorumludur.

Üye İşyeri ayrıca, 3D Secure veya asgari olarak 3D Secure Protokolünün güvenlik önlemlerini karşılayan Kart Hamili kimlik doğrulama teknolojisini içerecek şekilde kart kullanım alt yapısı tesis eder. Veri işleme, kaydetme veya iletişiminde asgari seviyede Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği Standardı’nın (Payment Card Industry-PCI-Data Security Standard-DSS) hükümlerini dikkate alır.

Üye İşyeri’nin Son Kullanıcı’ya ait olduğunu bildirdiği telefona bir SMS ile ödenmesine aracılık edilmesi istenen ödeme ile ilgili mevzuat gereği gönderilmesi gereken içerik gönderilecektir. Bu içeriğe ve ödemeye Son Kullanıcı onay verdikten sonra Sanal POS üzerinden 3D Secure yöntemi ile ödeme hizmetine aracılık yapılacaktır.

-Yasak Faaliyetler: Mevzuat ve uluslararası sözleşmeler gereği satılması yasak olan ürünlerin ve insan sağlığına zararlı kimyasal maddeler içeren ürünlerin ve MasterCard ve Visa düzenlemeleri gereği reçetesiz ilaçların satılması yasaktır (EK-2 Yasak Faaliyetler) ve Üye İşyeri, bu ürünlerin satışını gerçekleştirmeyeceğini veya satışına aracılık etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye İşyeri’nin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle FASTPAY’in ödemekle yükümlü olduğu ve olacağı her türlü ceza ve yaptırımlar ve bundan dolayı maruz kalınan zararlardan Üye İşyeri, doğrudan sorumlu olup, FASTPAY’in yapacağı bildirim üzerine ceza tutarlarını FASTPAY’e ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 Tekrarlı Ödeme Uygulaması: FASTPAY tarafından işbu Sözleşme kapsamında tekrarlı ödeme hizmeti sağlanması halinde, Tekrarlı Ödeme, Sanal POS altyapısı ile çalışacak olup, Sanal POS uygulaması için geçerli olan tüm hüküm ve şartlar Tekrarlı Ödeme için de geçerlidir. FASTPAY Tekrarlı Ödeme işlemleri için aylık işlem limiti belirleyebilir. Tekrarlı Ödeme Uygulaması’nın kurulumu için gerekli altyapı, internet erişimi ihtiyacı Üye İşyeri tarafından karşılanacaktır.

3.3 KAREKOD (QR) UYGULAMASI

POS terminallerinden oluşturulacak karekod (QR), BKM standartlarına uygun olup bankaların mobil uygulamaları kullanılarak okutulabilecektir. Karekod (QR) ile POS terminallerinden satış, taksitli satış, puan kullanımı, iptal ve iade işlemleri desteklenebilecektir. POS terminallerinden üretilecek karekod sadece Son Kullanıcı’ya ait kart bilgilerinin Son Kullanıcı’nın Mobil Cihazı’ndan POS cihazına iletilme yöntemi olarak kullanılacak olup, işbu Sözleşme’de kredi kartı ile ödemeye ilişkin olarak belirtilen ve geçerli olan tüm şartlar Karekod (QR) ile Ödeme için de geçerli olacaktır.

3.4 MOBİL POS UYGULAMASI

FASTPAY tarafından işbu Sözleşme kapsamında Mobil POS sağlanması halinde Mobil POS uygulamasına Üye İşyeri yetkilisi TCKN, cep telefon numarası ve şifre ile giriş yapacaklardır. Uygulamada, temassız ve karekod (QR) ile ödeme olarak 2 tip ödeme seçeneği bulunacaktır. Temassız ödeme yapmak için Üye İşyeri’nin cihazının NFC (Near Field Comminucation) özellikli ve ödeme yapacak müşterinin kredi kartının temassız özellikli olması, Karekod (QR) ile ödeme için ise Son Kullanıcı’nın karekodu okuyabilecek mobil uygulamasının olması gereklidir. Mobil Cihaz Uygulaması içerisinde satış, taksitli satış, puan kullanımı, iptal ve iade işlemleri desteklenebilecektir. Uygulama ile yapılan işlemler sonrasında Son Kullanıcı’nın tercihine göre bilgi fişi sms, ya da e-mail ile iletilecektir. Uygulama içeriğinde ödeme alma fonksiyonlarının yanı sıra üye işyeri ile ilgili işlem hareketlerine de ulaşılabilecektir. İşlem hareketlerine ulaşabilme kullanıcının yetkisine bağlı olarak gerçekleşecektir. Mobil POS uygulaması üzerinden Üye İşyeri, çalışanlarına mobil cihaz uygulaması için kullanıcı tanımı yapabilecek ve kullanıcılara Ödeme alma, ve işlem hareketlerine erişim yetkilerinden istediklerini verebilecektir. Uygulamanın yüklü olduğu mobil cihazın kayıp/çalıntı durumunda Üye İşyeri’nin FASTPAY ye derhal bildirim yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. FASTPAY, Üye İşyeri'nin kendisi ve/veya çalışanları tarafından mobil cihaz uygulamasının işbu sözleşmeye, sözleşmenin amacına veya hukuka aykırı kullanıldığını tespit etmesi halinde, herhangi bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın kapatma hakkına ve işbu Sözleşme’yi haklı sebeple feshetme hakkına sahiptir. Fiziki POS’larda uygulanan işlem ve Ters İbraz (Chargeback) akışları Mobil Cihaz uygulamasından yapılan işlemlerde de aynı şekilde geçerli olacaktır.

3.5 KART SAKLAMA HİZMETİ

E-ticaret ve/veya sair elektronik ortamlarda yapılan online ödeme işlemlerinde işlemin tarafı olan Son Kullanıcı’lara ait Ödeme Kartı bilgilerinin kaydedilmesi ve Üye İşyeri nezdinde yapacağı ödemelerde kayıtlı Kartlar’ını kullanmasına yönelik hizmetlerdir.

İşbu Sözleşme ile FASTPAY Üye İşyeri’ne, e-ticaret ve/veya sair elektronik ortamlarda Son Kullanıcı’lara ait ödeme kartı bilgilerini yine Son Kullanıcı’ların onayı ile FASTPAY bünyesinde saklayarak kendi faaliyetleri için kullanabileceği kart saklama altyapısını da sunar.

Üye İşyeri Son Kullanıcı’lara ait ödeme kartı verilerini hiçbir şekilde kendi nezdinde tutmayacağını, bu verilerin güvenliği için her türlü teknik ve idari tedbirleri alacağını, Son Kullanıcı’ların onayı olmaksızın bu hizmeti kullanamayacağını, onay verilmesi durumunda yalnızca onay verilen işlem ile sınırlı olarak ödeme kartı bilgilerini ve FASTPAY’in ancak bu işlem dahilinde saklanan kart bilgilerini ancak yapılması istenen işleme kullanıcının onayı olur ise paylaşabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

Kart Saklama Hizmeti’nin sağlanabilmesi için FASTPAY ile Son Kullanıcı arasında sözleşme akdedilmiş olması gerekmekte olup, Son Kullanıcı’nın FASTPAY ile arasındaki sözleşmeyi sona erdirmesi veya bu sözleşmenin başka herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda Üye İşyeri tarafından Kart Saklama Hizmeti altyapısı da kullanılmayacaktır. Bu kapsamda FASTPAY, Üye İşyeri’ne herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Kart Saklama Hizmeti kapsamında FASTPAY’in sorumluluğu sadece teknik altyapının sağlanmasından ibaret olup, saklanmakta olan ödeme kartı ile yapılan işlemlere ilişkin herhangi bir sebep ve/veya adla sorumlu tutulamaz. Kart saklama işlemi ile yapılan işlemler FASTPAY ile Üye İşyeri arasındaki işlemlere uygulanan kurallara tabi olacak ve sorumluluk bu kurallara göre düzenlenecektir.

B- ÜYE İŞYERİ’NİN ÖDEME HESABINA AKTARILAN ELEKTRONİK PARA

1. Üye İşyeri, Son Kullanıcılar tarafından yapılacak ödemelerde Elektronik Para kullanılabileceğini kabul eder. FASTPAY Son Kullanıcılar tarafından talepte bulunulması halinde Son Kullanıcılar’dan alınan fona karşılık gelen miktarda Elektronik Para’yı ihraç edebilir. Ödemenin Elektronik Para türünden yapılması halinde, FASTPAY sözleşmede kararlaştırılan komisyon oranlarını ve gerekli diğer kesintileri yaptıktan sonra kalan Elektronik Para’yı Üye İşyeri’nin ödeme hesabına aktarır.

2. Üye İşyeri ödeme sonrası FASTPAY nezdindeki Elektronik Para hesabına geçen Elektronik Para’nın kısmen veya tamamen fona çevrilebilmesi için talepte bulunması gerektiğini kabul eder. Üye İşyeri bu talebini yalnızca Ödeme Servis Yönetim Paneli aracılığıyla ve/veya işbu Sözleşmede kararlaştırılan diğer şekillerde iletir.

3. Üye İşyeri fona çevirme talebini geçerli yöntemlerle FASTPAY’e ilettiğinde, FASTPAY, kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda herhangi aksi bir yükümlülüğü olmaması halinde talep edilen miktarda Elektronik Para’yı fona çevirerek, Üye İşyeri’nin tanımlı banka hesabına aktaracaktır.

4. FASTPAY, Fona çevrilme ve iade talebinde bulunulan Elektronik Para ile ilgili işlemin hatalı- yetkisiz- sahte işlem şüphesi barındırması durumunda veya ilgili işlem hakkında müşteri ve/veya bankalar tarafından itiraz bulunması durumunda gerekli araştırmaları yapar. Yapılan araştırma sonucu herhangi bir olumsuz sonuçla karşılaşılmamışsa ise talepte bulunan miktar kadar Elektronik Para Fona çevrilerek Üye İşyeri’nin FASTPAY nezdinde tanımlı banka hesabına aktarılır.

5. FASTPAY’e aktarılan tutarlara, elektronik paraya, elektronik para karşılığı çıkarılan fona faiz işletilmesi, bu tutarlar ile ilgili kredi verilmesi, bu tutarlar üzerinden menfaat ve semere elde edilmesi mevzuata aykırıdır. Üye İşyeri bu türden taleplerde bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

6. Üye İşyeri, Elektronik Para’yı yukarıda Madde 1’ de belirtilen şekilde Ödeme Hesabı’na aktarılmasını takiben 2 (iki) yıl içerisinde kullanmalı veya fona çevirmelidir. Bu süre içerisinde kullanılmayan ve fona çevrilmeyen Elektronik Para, sürenin sonunda herhangi bir talep veya bildirim yükümlülüğü olmaksızın fona çevrilerek Üye İşyeri’ne aktarılacaktır.

MADDE 4 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A- ÜYE İŞYERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Üye İşyeri FASTPAY’in sunduğu hizmetleri sadece işbu Sözleşme’de belirtilen amaç doğrultusunda Sözleşme ve eklerinde belirtilenler dahilinde kullanacak olup, FASTPAY’e her bir işlem için madde 5’de belirtilen ilgili hizmeti bedelini ödeyecektir.

2. Üye İşyeri, işbu Sözleşme ve ekleri ya da hizmetleri kullanımı ile ilgili olarak mevzuatı ve/veya bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmesinden doğan FASTPAY temsilcilerinin ve çalışanlarının her türlü zararlarını ve giderlerini derhal ve defaten tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Bu maddede anılan tazmin yükümlülüğü FASTPAY’in gerek kendi nezdinde gerekse üçüncü kişiler nezdinde doğan bütün kayıplar, mali sorumluluklar, müspet ve menfi zararlar, maliyetler, talepler ve masraflar (tam tazmin esasına göre yasal ücretler, avukat ücretleri ve masrafları, inceleme, dava, mutabakat, hüküm, faiz, ceza ve tazminat davaları masrafları dahil) anlamına gelir.

3.Üye İşyeri, kendisine veya üçüncü bir kişiye ait ödeme kartı kullanılarak kazanç elde etmek amacıyla POS aracılığıyla alınan Ödeme Hizmeti’ne gerçek iradelerine uymayacak şekilde işlem yaparak kendilerine yahut üçüncü kişilere yarar sağlayıcı nakit satışı niteliği taşıyan işlemlerde bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu tür bir işlemin FASTPAY veya resmi merciler tarafından tespit edilmesi durumunda, FASTPAY (zararlarının tazminini talep etme başta olmak üzere yasal ve sözleşmesel hakları saklı kalmak kaydıyla) tek taraflı olarak POS kullanımını ve/veya diğer hizmetleri durdurma ve ayrıca dilerse Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahiptir.

4. Üye İşyeri, FASTPAY’den önceden yazılı izin almış olmadıkça, POS’ların münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını, Sözleşme’nin herhangi bir aşamasında ödemelerin aktarılması için sistemden bildireceği banka hesap numarasının münhasıran kendisine ait olduğunu/olacağını, bildirdiği IBAN numarasına FASTPAY’in parayı göndermesi ile FASTPAY’in borcundan kurtulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu hükme aykırılık Sözleşme’nin FASTPAY tarafından tek taraflı feshine ve POS kullanımının durdurulması için haklı sebep teşkil edecek olup, Üye İşyeri FASTPAY’in bu nedenle uğradığı ve uğrayacağı her türlü zararı ilk talebi üzerine nakden ve defaten tazminle mükelleftir.

5. Yukarıdaki maddelerdeki gibi FASTPAY tarafından riskli olduğu değerlendirilen herhangi bir durumda, Üye İşyeri FASTPAY’in ödemeyi reddedebileceğini kabul beyan eder.

6. Üye İşyeri aksi halde doğabilecek her türlü sorumluluk kendine ait olmak üzere, FASTPAY tarafından kendisine verilen şifre/parola/kullanıcı adı vb. araçları gizli tutmakla, yetkisiz kişilerle herhangi bir suretle paylaşmamakla ve kötü amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. Üye İşyeri şifrenin kaybedilmesi veya açığa çıkması gibi aksi durumlar sebebiyle uğrayabileceği herhangi bir zarardan FASTPAY’in sorumlu tutulamayacağını bilmekte ve kabul etmektedir.

7. Üye İşyeri, Hassas Ödeme Verileri’nin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri alacak, kendi nezdinde Hassas Ödeme Verisi tutmayacak, saklamayacak, işlemeyecek ve kaydetmeyecektir. Üye İşyeri herhangi bir Güvenlik Olayı’nın fark edilmesi halinde, ilgili durumu doğrudan ve derhal FASTPAY çağrı merkezine 0850 737 77 77 no’lu telefon ve/veya guvenlik@fastPay.com.tr adresine e-posta yolu ile bildirmekle yükümlüdür. Mal ve/veya hizmetin satışı sırasında Üye İşyeri tarafından Son Kullanıcılar’a ait kredi kartı bilgisi ve sair ödeme bilgilerinin herhangi bir şekilde temin ediliyor olması halinde, bu bilgiler satışın tamamlanmasını müteakip derhal silinecek olup her türlü sorumluluk Üye İşyeri’ne aittir.

8. Üye İşyeri, FASTPAY’in 5549 Sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve dolandırıcılığın önlenmesi için yürüttüğü iç kontrol prosedürlerine uyum sağlayacağı ve bu konuda her türlü işbirliğini yapacağını, talep edilen bilgi ve belgeleri derhal temin edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. 5549 sayılı Kanun’un yüklediği yükümlülüklerin yerine getirilmesinden, POS’ların kullanıldığı Üye İşyeri sorumludur.

9. Üye İşyeri, Son Kullanıcı’nın şikayetine ve Bankalar’ın talebine neden olan ödeme işlemi iadesi hakkında aşağıdaki belgeleri talep tarihinden itibaren en geç 1 (bir) iş günü içerisinde FASTPAY’e sağlamakla yükümlüdür:

a) Son Kullanıcı’nın kimlik bilgilerinin yer aldığı, vergilerin dahil olduğu Son Kullanıcı’ya sunulan fatura,

b) Son Kullanıcı’nın internet sitelerine giriş yapma tarihi ve tam zamanı ile Son Kullanıcı’nın IP numarasını gösteren log kayıtları,

c) Ürünlerin gönderildiğine dair veya talep edilen hizmetlerin sağlandığına dair konfirmasyonun kopyası,

d) Şikayetin konusunu teşkil eden ürün veya hizmetleri sipariş etmiş olan Son Kullanıcı’nın kimlik bilgileri.

Belgelerin süresi içinde sağlanamaması halinde ya da sağlanmış olsa bile Son Kullanıcı şikayetinin haklı olduğunun anlaşılması halinde, FASTPAY komisyon, olası ücretler ve yaptırımlar veya diğer ödemeler dahil olmak üzere Üye İşyeri’nin hesabından ilgili tutarları tek taraflı olarak düşme hakkına sahip olacaktır.

10. Üye İşyeri, özellikle EK-2’de belirtilen Yasak Faaliyetler’de bulunmayacak, internet sitelerinde sadece yasal olan ürünler ve hizmetler sunacaktır. FASTPAY, Yasak Faaliyetleri içeren ürün veya hizmetlerin sunulduğunu tespit etmesi halinde, sözleşmesel ve yasal hakları ayrıca saklı kalmak kaydıyla, bunlara ilişkin ödemeleri reddetme ve/veya sistemin kullanılmasını tamamen durdurma yetkisine sahip olacaktır.

11. Üye İşyeri, işlem ortağı Bankalar’ın ve Ödeme Kartı kuruluşlarının kurallarına, T.C. Kanunları ile yürürlükteki mevzuat kurallarına uygun olarak faaliyet göstereceğini ve bu kurallara uyum sağladığını/sağlayacağını; Son Kullanıcılar tarafından yapılan ödemelere ait provizyonların bu kurallar ve prosedürler kapsamında gerçekleştirildiğini/gerçekleştirileceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye İşyeri yasal merciler veya kartlı işlem kuruluşlarının kurallarına aykırı faaliyetleri ile ilgili olarak FASTPAY’e tahakkuk ettirilecek cezalardan ve\veya uygulanacak yaptırımlar sebebiyle oluşacak zararlardan bizzat sorumludur.

12. Üye İşyeri fraud ve risk politikası doğrultusunda, çalışılan Bankalar’ın risk yönetim ekipleri tarafından değerlendirme sürecine tabi tutulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. Üye İşyeri, FASTPAY’in, Sözleşme konusu sistemin işletilmesi için işlem ortağı Bankalar tarafından sunulan ve tedarik edilen ürünler ve sistemleri kullandığını bildiğini beyan ve kabul eder.

14. FASTPAY tarafından izin verilen Üye İşyeri’nin , faaliyet alanının değişmesi halinde, söz konusu değişiklik derhal FASTPAY’e bildirilecek olup, yeni içeriğin FASTPAY, işlem ortağı Bankalar ve VISA, MasterCard ve diğer ödeme kartı kuruluşlarının hizmet standartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi halinde FASTPAY tarafından verilen hizmet herhangi bir ihbara gerek olmaksızın derhal sonlandırılabilecek veya askıya alınabilecektir.

15. Üye İşyeri, ödeme sayfasında ödeme kartı kuruluşlarına (Visa, Mastercard vb.) ait logoların yer aldığı alana (footer) yer vereceğini, bu alanda FASTPAY’in yazılı izni olmadan herhangi bir değişiklik yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

16. Üye İşyeri, uluslararası ödeme kartı kuruluşlarının (Amex, Visa, Mastercard, BKM) FASTPAY’in tescilini silmesi durumunda sözleşmenin otomatik olarak ve derhal sonlandırılacağını, bu nedenle her ne ad altında olursa olsun tazminat ve sair talepte bulunmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

17. Üye İşyeri mevzuat kapsamında, Son Kullanıcı’lara yapılması gereken bildirimleri yapmakla yükümlü olup aksi halde oluşacak ceza, zarar, ziyan ve sair taleplerden FASTPAY’e karşı sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

18. Üye İşyeri her işlemde Son Kullanıcı IP’sini FASTPAY’e doğru ve eksiksiz bir şekilde iletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Üye İşyeri kendi işlemleri bakımından statik IP kullanmayı taahhüt etmektedir. Kendisine ait olduğunu Başvuru Formu’nda beyan ettiği IP numarası/numaralarına ait hattın sahibi olduğunu belgeleyen dokümanları Sözleşmenin imzalanmasını takiben teslim etmekle, herhangi bir neden ile statik IP'si değişir ise bu durumu da derhal ve yazılı olarak FASTPAY’e bildirmekle yükümlüdür

19. Üye İşyeri bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda bunu yazılı olarak FASTPAY’e bildirmekle yükümlü olup bildirilmemesi ya da geç bildirilmesinden dolayı oluşacak zararlardan FASTPAY’in sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

20. Üye İşyeri’nin satışını yaptığı hizmet veya ürünler BDDK’nın taksit sınırı getirdiği hizmet veya ürünlerden ise, Üye İşyeri bu durumu FASTPAY’e beyan etmekle yükümlüdür. Üye İşyeri bu yükümlülüğü yerine getirmez ve FASTPAY bu sebeple taksit kriterleri belirlenmiş bir üründe bankaların sağladığı taksit imkânını sağlamamış duruma düşer ise, bu durumda FASTPAY tarafından maruz kalınan tüm ceza, tazminat ve sair tutarları FASTPAY’e ilk talebi üzerine nakden ve defaten ödeyeceğini, kabul beyan ve taahhüt eder. BDDK’nın www.bddk.org.tr sitesinde “Mevzuat, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Kanuna İlişkin Düzenlemeler” altında yayımlanmakta olup, Üye İşyeri kuralları güncel olarak takip etmekle yükümlüdür.

21. Üye İşyeri, mesleki tanzim kararı ve ilgili tüm mevzuat kapsamında fiktif işlem tanımı kapsamına giren hiçbir işlemin bulunmadığını ve/veya bulunmayacağını, Üye İşyeri’ne tahsis edilmiş bulunan ve/veya fiili kullanımı üçüncü kişilere bırakılmış olan POS’ları Sözleşme’ye ve usulüne uygun olarak kullanacağını fiktif işlem yapılmasına izin verilmeyeceğini hukuka uygun olmayan kullanımların tamamından FASTPAY’e karşı bizzat sorumlu olduğunu ve olacağını, mesleki tanzim kararı paralelinde fiktif komitesinde Üye İşyeri adına amaç dışı kullanım kararı verilmesi halinde FASTPAY’in ayrıca Sözleşme’yi derhal haklı nedenle tek taraflı olarak feshetmeye yetkili olduğunu, FASTPAY’in ilgili tüm mevzuat çerçevesinde Üye İşyeri’ne ait her türlü bilgi ve belgeyi yasal otoriteler ile paylaşabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

22. Üye İşyeri, Son Kullanıcı'nın talebinin varlığı halinde tekrar eden ödemelere ilişkin bilgi verme ve tekrar eden düzenli ödemelere ilişkin Son Kullanıcı'dan talimat alma yükümlülüğünün bulunduğunu, aykırılık halinde oluşacak tüm zararlardan sorumlu olacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye İşyeri, Kart Hamillerine Kart Saklama Hizmeti ve bu ürüne bağlı tekrar eden ödemelere ilişkin bir hizmeti sunması durumunda, Kart Hamilinden; kart sağlama sözleşmesi onayı, tekrar eden ödemeler için kart hamili talimatı, KVKK kapsamında Kart Hamili onayı, KVKK kapsamında kart hamilinin aydınlatılması hususlarını mevzuatın beklediği gerekliliklere göre kart hamilinden temin edeceğini/yerine getireceğini ve FASTPAY’in ilk talebi üzerine ilgili sözleşme, bilgi ve belgeleri FASTPAY’e derhal ileteceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

23. Üye İşyeri iş bu Sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak gereği gibi yerine getirilmemesi ve/veya kendisi adına herhangi bir ad altında FASTPAY ödeme sistemleri üzerinden hizmet veren iş ortaklarının fiilleri nedeniyle FASTPAY’in her türlü zararını nakden tazmin etmek ve işbu Sözleşme’nin 11. maddesinde belirlenen cezai şartı tamamen ve nakden ilk yazılı talep üzerine ödemekle yükümlüdür.

24. Üye İşyeri FASTPAY’e Bankalar ve resmi kurumlar tarafından yüklenen bu hizmet ile ilgili tüm yükümlülükleri FASTPAY’in ilk talebiyle yerine getireceğini aykırılık nedeniyle FASTPAY’in tüm zararlarını karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Özellikle Bankalar ile yükümlülüklerin tespiti bakımından FASTPAY’in Bankalar ile yapmış olduğu sözleşme ve ek protokoller Tarafları bağlar.

25. Üye İşyeri, yapılan işlemelere ilişkin yasal olarak ve FASTPAY tarafından düzenlemesi beklenen/düzenlenmesi gereken, Son Kullanıcı’dan alması ve Son Kullanıcı’ya vermesi gereken her türlü belgeyi temin etmek, saklamak ve FASTPAY’in ilk talebi halinde derhal ilgili belgeleri veya ilave yeni belgeleri temin edip FASTPAY’e ibraz etmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

26. Üye İşyeri, internet sitesini ve sunucuları, uygun deneyime ve uzmanlığa sahip üçüncü şahıslar aracılığıyla sağlanan korumalarla virüs saldırıları veya üçüncü şahıs saldırılarından korumakla yükümlüdür.

27. Üye İşyeri, aşağıda belirtilen bilgiler başta olmak üzere, yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca sunulması zorunlu tutulmuş olan bilgileri internet sitesinde sunmakla yükümlüdür:

-Ürün iade/İptal Politikası,

-Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi,

-SSL Sertifikası,

-İletişim Bilgileri (Türkiye de yerleşik açık adres, sabit telefon vs.)

-Teslimat şartları,

-KVKK, Gizlilik Güvenlik Politikası,

-Ürün/Hizmet için Sepet Oluşturabilme

- Kart saklama için PCI-DSS

-İşin niteliği gereği zorunlu diğer bilgi/dokümanlar

28. Üye İşyeri, internet sitesi üzerinden satılan her ürün ve/veya hizmet için vergi, diğer mevzuat kapsamında belgelendirmeye dair tüm yükümlülüklerini yerine getirecektir. Üye İşyeri hizmetler kapsamında sunacağı mal veya hizmetin veya bu mal veya hizmetle ilgili olarak düzenlenecek herhangi bir kampanyanın özel bir izin gerektirmesi halinde, bu izni temin etmekten bizzat sorumlu olacaktır. Söz konusu izinlerin alındığına dair kayıtlar talebi halinde FASTPAY’e sunulmak üzere asgari 10 (on) yıl süreyle saklanacaktır.

29. Üye İşyeri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca haksız rekabet teşkil edecek eylemlerde bulunmayacağını, doğrudan veya dolaylı olarak FASTPAY aleyhine herhangi bir yazılı veya sosyal medyada açıklamalarda bulunmayacağını ve FASTPAY’in ticari itibarına zarar verecek herhangi bir eylem gerçekleştirmeyeceğini, işbu Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca basiretli bir tacir gibi davranacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Üye İşyeri işbu maddeye aykırı davranması halinde haksız intiba yaratılan her bir müşteri başına FASTPAY’in doğrudan veya dolaylı olarak uğradığı zararları ilk talep halinde nakden tazmin edeceğini ve FASTPAY’in fazlaya ilişkin hakları ile yasal ve sözleşmesel hakları ayrıca saklı kalmak kaydıyla Sözleşme’nin 11. maddesinde belirtilen cezai şartı ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

30. Üye İşyeri, kendi etki alanı içerisindeki veri girişlerinin yetkisiz bir şekilde değiştirilememesini temin etmekle yükümlüdür. Üye İşyeri’nin herhangi bir Ödeme Aracı’nı kullanan kişinin o Ödeme Aracı’nı kullanmaya yetkili olan veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olmadığı yönünde haklı bir kanaati oluşması halinde, Üye İşyeri, her türlü sorumluluğu kendine ait olmak üzere, ilgili yetkilendirmeleri incelemek ve işlemin hileli olduğuna inanması halinde ödemeyi kabul etmemekle yükümlü olup FASTPAY’i bu husustan derhal haberdar edecektir.

31. Üye İşyeri, Sözleşme konusu hizmetler üzerinden satışı yapılan mal ve/veya hizmetlere ilişkin faturayı/fişi alışveriş esnasında tahsilat yapılmasını beklemeden kesecektir. Üye İşyeri, faturayı/fişi Son Kullanıcı adına kesecek ve Son Kullanıcı’ya ulaştıracaktır. Söz konusu mal ve/veya hizmetlere ilişkin vergisel tüm yükümlülükler Üye İşyeri’nin sorumluluğunda olup, bu konuda üçüncü kişi, kurum ve/veya kuruluşlardan gelebilecek her türlü talebin tek muhatap ve sorumlusu Üye İşyeri olacaktır. Mal ve/veya hizmete ilişkin bedelin tahsiline ilişkin risk Üye İşyeri’ne aittir. Tahsilatın gerçekleşmemesinden dolayı FASTPAY’in herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

32. Üye İşyeri tarafından sözleşmesel ve/veya yasal yükümlülüklerin hiç veya gereği gibi veya zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, gerek Son Kullanıcı’lar ve gerekse üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlardan gelebilecek her türlü itiraz ve şikâyetlerde, Üye İşyeri, Son Kullanıcı’yı, Bankalar’ı ve sair herhangi bir üçüncü kişi, kurum ve kuruluşu FASTPAY’e yönlendirmeyeceğini, ilgili mevzuat uyarınca herhangi bir ihtilafta FASTPAY’in doğrudan veya birlikte sorumlu gösterilmesi halinde; Üye İşyeri, FASTPAY’in ödemek zorunda kaldığı her türlü miktarı faiz ve vergileriyle derhal nakden ve defaten FASTPAY’e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

B- FASTPAY’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. FASTPAY, tabi olduğu mevzuattan doğan yetki ve sorumluluğu dahilinde, ödeme işleminin ilgili mevzuat çerçevesinde doğru bir şekilde gerçekleştirilmesinden Üye İşyeri’ne karşı sorumludur. Bununla birlikte, Son Kullanıcı Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’nın ödeme tutarını Yönetmelik’in 52(1) maddesine uygun olarak FASTPAY’e aktardığını ispatlayamaması halinde, ödeme işleminin gerçekleştirilmemesinden FASTPAY sorumlu olmayacaktır.

Son Kullanıcı Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı tarafından FASTPAY’e Usulsüz İşlem bildirimi yapılması halinde FASTPAY Ters İbraz kurallarına göre Üye İşyeri tarafından mal/hizmet temini gerçekleştirildiği ispat edilemediği takdirde, bedel Üye İşyeri’ne aktarılmamış ise aktarım gerçekleştirilmeden Son Kullanıcı Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı na gönderilir, bedel aktarıldı ise de Üye İşyeri 10 (on) gün içerisinde bedeli Son Kullanıcı Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na aktarılmak üzere FASTPAY’e geri gönderir veya FASTPAY gerekli görmesi halinde ilgili tutarı Üye İşyeri’ne yapılacak ödemelerden mahsup eder FASTPAY’in sorumlu olduğu hallerde, ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmı gecikmeden Üye İşyeri’ne iade edilecek ve tutarın ÖDEME HESABI’ndan düşülmüş olması halinde Ödeme Hesabı eski durumuna getirilecektir.

2. FASTPAY, Üye İşyeri tarafından sağlanan ürün ve hizmetler ile ilgili olarak Son Kullanıcı’lar tarafından yapılan ödemeleri kabul edecek ve bu ödemeleri, iş bu Sözleşme’de öngörülen ilkeler kapsamında, Güvenlik Olayı olmadığı durumlarda, işlemi takip eden ilk iş gününden başlamak üzere ve 540 günden de fazla olmamak üzere risk politikaları uyarınca belirlenecek vadenin sonunda, toplu olarak ve Sözleşme kapsamında belirlenen ücret ve komisyonlar kesildikten sonra, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın banka hesabına transfer edecektir. Güvenlik Olayı olması halinde FASTPAY ödemeleri bekletme yetkisine sahiptir.

3. FASTPAY, Üye İşyeri’ne uygulanan mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile her ay sonu ve/veya FASTPAY’in belirleyeceği dönemlerde Son Kullanıcı’lar tarafından FASTPAY POS’u ile yapılmış olan işlemelere ilişkin hesap ekstresine POS uygulaması üzerinden Yönetim Paneli aracılığı ile ulaşabilecektir. Dekont ayda bir kere gönderilecektir. Ayrıca Yönetim Paneli üzerinden yapılan işlem detayları Üye İşyeri tarafından görülebilecektir. Üye İşyeri işlemlerinin mutabakatını yapmak ve olumsuz bir durum olması halinde en geç 10 (on) gün içinde FASTPAY’e yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Üye İşyeri bildirimin yapılmaması veya geç yapılmasından dolayı doğacak ihtilaflarda, FASTPAY’in bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

4. FASTPAY, Üye İşyeri’nin iş bu Sözleşme’de yerine getirmesi gereken yükümlülüklerinin ifası için gereken bilgileri vermek ve Üye İşyeri tarafından talep edilmesi halinde Üye İşyeri personeli eğitimi için gerekli dokümantasyonu hazırlamakla sorumludur.

5. FASTPAY, güvenlik ve veri gizliliği hakkında yaşanan sorunların çözümlenebilmesi için, FASTPAY çağrı merkezine ulaşımı etkin bir şekilde sağlayacak ve bu konudaki sorunların ve aksaklıkların giderilebilmesi için azami gayret gösterecektir.

6. Üye İşyeri, Destek Hattı’na Cumartesi, Pazar ve resmi - ulusal tatil günleri haricinde 09.00 – 18.00 arasında aşağıda belirtilen e-mail yolu ve acil durumlarda telefon vasıtasıyla ulaşabilecektir: E-mail: fastpay@fastpay.com.tr ve Telefon: 0 850 737 77 77

7. Üye İşyeri, Ödeme Hizmeti’nin, Üye İşyeri’nin ve/veya Üye İşyerinde çalışan personellerin hiçbir kusuru olmaksızın çalışmaması, çalışmasını durdurması veya tanımlanamaması halinde olan arızayı en makul süre içinde FASTPAY’e bildirecektir. FASTPAY, Üye İşyeri ve/veya personelinin herhangi bir kusuru bulunmaksızın oluşan arızan giderilmesinden sorumludur.

8. İş bu Sözleşme’de bahsedilen yükümlülükler çerçevesinde ve 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı açısından yapılması gereken tüm bildirimler FASTPAY tarafından Üye İşyeri’nin yetkilileri tarafından bildirilen kişi/kişilere yine bu kişilere ait olduğu bildirilen e-posta adresine yapılacaktır. Bildirimler mevzuat kapsamında gerekli olan sıklıkta veya FASTPAY gerekli gördüğü durumlarda yapılacaktır.

9. FASTPAY’in gerek Bankalar gerekse diğer kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirdiği işbirliklerine ilişkin çalışma koşullarının ve/veya iç organizasyon ve çalışma yapısındaki değişiklikler ile Üye İşyeri’nin işbu Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri veya düzenleyici idari işlemlere aykırı davranması, işlem güvenliğinin tesisi için gerekli önlemleri almaması ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere FASTPAY, gerekli gördüğü durumlarda Sözleşme kapsamında Üye İşyeri’ne sunduğu hizmetleri, yasal ve sözleşmesel hakları ayrıca saklı kalmak üzere, hizmetleri askıya alma ve Pos’u kullanıma kapatma hakkına sahiptir.

10. FASTPAY, Ödeme Servis Yönetim Paneli’ne veya sisteme kesintisiz erişim sağlanabileceği ve/veya kesintisiz çalışacağı taahhüdünde bulunmamaktadır. FASTPAY sistemin olağan ölçüde çalışması için gereken gayreti gösterecektir. FASTPAY kendi sisteminden kaynaklanmayan sorunlar nedeniyle Ödeme Servisi ve Ödeme Servis Yönetim Paneli’nin gerektiği ölçüde çalışmaması durumundan sorumlu değildir.

11. Hizmet altyapısı kaynaklı sorunlar ve/veya sistemsel aksaklıklar meydana geldiğinde, oluşan aksaklıklar mevzuata uygun sürelerde giderilmeye çalışır. Aksaklık giderim çalışmaları yasal süreler dâhilinde devam ederken, Son Kullanıcı ve/veya Son Kullanıcı Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı tarafından FASTPAY’e aktarılan tutarların Üye İşyeri’ne aktarılamaması durumunda FASTPAY’in hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

12. Üye İşyeri, Ödeme Servisi’ne ilişkin şikâyet ve taleplerini doğrudan FASTPAY’in Destek Hattı’na telefon ve e-mail yoluyla iletecektir. Üye İşyeri şikâyet ve taleplerinin gizliliğinin esas olduğunu kabul eder.

13. Ödeme emrinin verilmesinin ardından Üye İşyeri tarafından bilgilerin hatalı veya eksik girilmesi nedeniyle işlemlerin tamamlanmaması veya gecikmesi nedeniyle meydana gelen durumlardan dolayı tutarların Son Kullanıcı hesabına transfer edilmesinin gecikmesinden FASTPAY, sorumlu olmayacaktır. FASTPAY, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden, işlemin gerçekleştirilememesinden veya işlemde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

MADDE 5

ÜCRET VE KOMİSYONLAR

1. Sözleşme kapsamında FASTPAY’in Üye İşyeri’ne sunacağı hizmetlere ilişkin ücret ve/veya komisyon bedel ve oranları ile söz konusu bedellere ilişkin ödeme vadeleri Sözleşme’nin EK-3: ÜCRET, KOMİSYON ve VADELER ekinde belirlenmiştir. Bu bedel ve oranlar Ödeme Servisi Yönetim Paneli üzerinden ilan edilecektir.

2. FASTPAY’in Üye İşyeri’ne sunacağı hizmetlere ilişkin ücret ve/veya komisyon bedel ve oranlarında, Merkez Bankası tarafından komisyon oranlarında veya Bankalarca kredi kartı takas komisyon oranlarında yapılacak güncellemeler, Bankalar ve/veya düzenleyici kurum ve kuruluşlar tarafından FASTPAY’e yansıtılan her türlü bedeller gibi nedenler ile fiyatlamalarda yapılan her türlü artışlar sebebiyle değişikliğe gidilmesinin gerektiği durumlarda, FASTPAY makul süre önceden Üye İşyeri’ne bildirimde bulunarak bu artışları Üye İşyeri’nden tahsil edecektir. Diğer sebeplerle FASTPAY tarafından yapılacak değişiklikler Taraflar’ın karşılıklı mutabakata ile geçerli olacaktır.

MADDE 6

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Üye İşyeri, Sözleşme konusu ödeme hizmeti kapsamındaki işlemleri FASTPAY tarafından erişim sağlanan bir ara yüz olan Ödeme Servisi Yönetim Paneli üzerinden takip edebilecektir. Bu ara yüze erişim Üye İşyeri’ne tahsis edilecek bir şifre ile gerçekleştirilecek olup bu şifre Üye İşyeri’ne özeldir. Üye İşyeri şifreyi gizli tutmakla, yetkisiz şahıslara ifşa etmemekle ve şifrenin tahsis amacı haricinde başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. Üye İşyeri tarafından şifrenin yetkisiz kişilerin eline geçtiğine ilişkin FASTPAY’e derhal bildirim yapılacak olup, bu şekilde bir yazılı bildirim yapılmadığı sürece şifre kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerin bizzat Üye İşyeri tarafından gerçekleştirildiği kabul edilir ve bu işlemlerden bizzat Üye İşyeri sorumlu olur. Üye İşyeri tarafından belirtilen şifre ve sair kimlik bilgilerinin (yetkili bilgisi, banka hesabı vs.) hatalı olması halinde, FASTPAY ilgili ödeme işleminin tam ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmemesinden sorumlu tutulamaz Üye İşyeri ayrıca hizmetlerin kullanımına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerinin korunmasına yönelik gerekli önlemleri almak ve hizmetleri kullanım koşullarına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

5549 sayılı Kanun’un 15. maddesine göre; yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. FASTPAY nezdinde 5549 sayılı Kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerçek ve tüzel kişilerin başkası adına hareket etmeleri halinde, kimin hesabına hareket ettiklerini işlemi yapmadan önce FASTPAY’e yazılı olarak beyan etmeleri zorunludur. Başkası adına işlem yapıldığının beyan edilmediği durumlarda, işlem yapan gerçek veya tüzel kişinin kendi nam ve hesabına işlem yaptığı kabul edilir.

Üye İşyeri, FASTPAY’e aktardığı her türlü kişisel verinin işlenmesine ilişkin olarak, KVKK kapsamında kişilerin mahremiyetinin ve temel hak ve özgürlüklerinin korunması için belirtilen uygun güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür.

Üye İşyeri her konuda ve her türlü güvenlik önlemlerini almakla yükümlü olup bu hususta oluşabilecek zararlardan FASTPAY’i sorumlu tutamaz ve herhangi bir talepte bulunamaz.

Üye İşyeri ayrıca, Mobil POS Uygulamasını kullanırken; şu hususlara uymakla yükümlüdür: Üye İşyeri, Kart Hamili’nden kart şifresini sözlü olarak açıklamasını istemeyecektir. Uygulamayı kullanırken Mobil Cihazı, yalnızca şifre giriş ekranı açık olacak şekilde ve şifre giriş ekranı Kart Hamili’ne dönük olarak sunacaktır. Kart Hamili’nden uygulama haricinde hiçbir ortamda ve şekilde şifre veya kart numarası almayacaktır. Uygulama işlemleri ve şifre girişi işlemi sırasında başka bir uygulama açmayacaktır. Uygulama işlemleri ve şifre girişi işlemi sırasında POS uygulamasına müdahale etmeyecektir. Uygulamayı teknik veya fiziki arızası olmayan mobil cihazda kullanmalıdır. Herhangi bir arızası olan Mobil Cihaz’a Uygulamayı kullanmayacaktır. Şifre giriş ekranı etkinken herhangi bir İOS veya Android bildirimini (push notification) açmayacak, herhangi bir İOS veya Android ekranını yukarıdan aşağıya sürüklenmeyecektir. Şifre giriş ekranı Mobil Cihaz’da etkin olduğu sürece İOS veya Android navigasyon düğmesi kullanılmayacaktır. Üye İşyeri, işlem sırasında başka bir uygulama ile herhangi bir ekran yakalama aracını etkinleştiremez. Böyle bir durum tespit edilirse, işlem derhal sonlandırılacaktır. Mobil Cihaz’ın güvenliğinden Üye İşyeri sorumludur. İOS ve Android platformuna yüklenecek uygulamalar Mobil Cihaz’a zarar verebilir güvenlik riski oluşturabilir. Üye İşyeri, bu yazılımların yüklü uygulamalarında veya İOS/Android işletim sisteminde mevcut olup olmadığını tespit edebilmek için güncel kötü amaçlı/hileli yazılımı takip etmekle, cihazına anti virüs uygulaması yüklemek, uygulamayı güncel tutmakla ve kendisinden beklenen diğer gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Uygulamanın yüklü olduğu Mobil Cihaz’ı haczetmeye, kurcalamaya çalışabilecek kötü niyetli, dolandırıcı kişilere karşı gerekli önlemi alacak ve mobil cihaz kullanıcılarına bu konuda bilgilendirme yapacaktır. Uygulamanın yüklendiği cihazların, Üye İşyeri zilyetliğinden çıkması, çalınması, kaybolması, fiziki arızası olması gibi gerekli durumlarda uygulamayı kullanıma derhal kapatmalı ya da derhal FASTPAY’e bildirimde bulunarak Uygulamayı kapattırmalıdır. Üye İşyeri, Uygulamanın izlendiğini ve arka uçta herhangi bir saldırı, kötü amaçlı/hileli etkinlik, sabotaj vb. kaydedildiğini açıkça bilmelidir. Bu kayıtlar, güvenlik saldırılarını tespit etmek ve ilgili güvenlik önlemlerini değerlendirmek için kullanılır. Uygulama, Üye İşyeri'nin “güvenli ağ” olarak kabul ettiği ağ üzerinden çalıştırılmalıdır. Uygulama için internet bağlantısını, kamuya açık bağlantılardan yapılmamalıdır. Data kaybı nedeniyle Üye İşyeri'nin ve ilgili üçüncü kişilerin maddi zararına neden olabilir.

Bu maddede belirtilen ve Üye İşyeri’ne ait olan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, tedbirlerin alınmaması durumunda, her türlü zarar ve sorumluluk Üye İşyeri’ne ait olur. Belirtilen hususlara aykırı davranması, aykırı şekilde Satış Belgesi düzenlenmesi halinde, Üye İşyeri, FASTPAY’in (sözleşmesel ve yasal hakları ayrıca saklı kalmak kaydıyla) satış tutarını ödememe, ödenmiş ise Üye İşyeri hesabından re’sen bu tutarı geri alma, hesap uygun değilse faiz ve her türlü ferileriyle beraber talep etmek yetkisine sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7

USULSÜZ İŞLEMLER VE TERS İBRAZ

Üye İşyeri, işlemlerini, işbu Sözleşme’de ve talimatlarda düzenlenen ve Kartlı Ödeme Sistemleri ile diğer düzenleyici ve denetleyici kurumların belirledikleri kurallara ve sonradan yürürlüğe girecek ve/veya değiştirilen mevzuata uygun olarak gerçekleştirmeyi kabul ve taahhüt eder.

Üye İşyeri, ulusal veya uluslararası Kartlı Ödeme Sistem kuruluşlarının kurallarını ve bunlarla ilgili değişiklikleri takip etmekle, bu kural ve değişikliklere derhal ve ayrıca ihbara gerek olmaksızın yürürlük tarihinden itibaren uymakla yükümlüdür.

İşlemlerin söz konusu kurallara ve/veya mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilmesi halinde veya Üye İşyeri’nin Visa-MasterCard ve diğer Kartlı Sistem Kuruluşlarının markaya zarar verici faaliyetleri takip programlarına girmesi halinde, Üye İşyeri, (Ulusal ve Uluslararası Kartlı Ödeme Sistemlerinin tahakkuk ettireceği ceza tutarları dahil) tüm cezai veya hukuksal yaptırımların muhatabının kendisi olduğunu, FASTPAY’in bu nedenlerle herhangi bir zarar ve/veya cezaya maruz kalması halinde bu bedelleri, faiz ve tüm ferileriyle birlikte FASTPAY’in ilk talebinde derhal ve defaten ödeyeceğini ve/veya FASTPAY’in Üye İşyeri’nin hesaplarından herhangi bir ihbara gerek olmaksızın mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

EMV, Mastercard, Visa, BKM (Bankalararası Kart Merkezi) gibi Bankalar’ın doğrudan/dolaylı üyesi bulunduğu/bulunacağı uluslararası/ulusal kart/kredi Kartlı Ödeme Sistemlerinin güncel kuralları, Bankalararası Kart Merkezi’nin www.bkm.com.tr sitesinde “Faydalı Bilgiler > Üye İşyeri Kılavuzu” altında yayımlanmakta olup, Üye İşyeri belirtilen kuralları güncel olarak takip etmekle yükümlüdür.

Üye İşyeri, üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılık, sahte işlem ve diğer herhangi bir Usulsüz İşlemden kaynaklanan zararlarından hiçbir surette FASTPAY’i sorumlu tutmayacağını ve FASTPAY’e karşı herhangi bir tazminat veya talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye İşyeri, bu şekilde herhangi bir dolandırıcılığı, sahte veya diğer bir Usulsüz İşlemi öğrendiği anda derhal FASTPAY’e bildirir ve ilgili mercilere suç duyurusunda bulunur. Üye İşyeri, istihdam ettiği şahısların doğrudan veya dolaylı olarak her türlü işlem ve eylemlerinden, bu kişiler görevden ayrılmış olsalar dahi herhangi bir sınırlama olmaksızın sorumludur.

Üye İşyeri, Üye İşyeri tüzel kişi ise ortakları, temsilcileri ve sair yetkilileri ve Üye İşyeri’nde çalışanlar tarafından yapılacak doğrudan veya dolaylı her tür işlem ve eylemleri ile ilgili olarak herhangi bir usulsüzlük, gerçek dışı iade işlemi, sahtecilik, emniyeti suistimal ve dolandırıcılık fiilleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere benzer Usulsüz İşlemler yapmaları halinde, tüm sorumluluğun Üye İşyeri’ne ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

FASTPAY’e ait internet sitesinin ve uygulamaların bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması; uygulama ve sitenin bağlı olduğu sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu sistemleri her ne suretle olursa olsun engelleyen, durduran, aksatan, bozan, değiştiren bir şekilde site ve uygulamanın kullanılmaya çalışılması ve bunlara erişim sağlanmaya çalışılması; site ve uygulama üzerinde otomatik program, robot, örümcek, veri madenciliği, veri taraması yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde site ve uygulamada yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması yasak olup, hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Üye İşyeri, bizzat veya yetkilendirilmemiş üçüncü kişiler aracılığı ile FASTPAY sistemlerinden yetkisiz bir şekilde bilgi temin etmeye çalışmayacak, FASTPAY tarafından işletilen sistemlere müdahale etmeyecek, ettirmeyecek ve FASTPAY veri ağlarına yetkisiz giriş yapmayacak/teşebbüs etmeyecektir.

FASTPAY’in alt yapısını aldığı Ödeme Hizmetine aracılık işleminden sonra, Bankalar tarafından, 3D Secure kullanılmış olsun veya olmasın, Son Kullanıcı’nın münferiden yaptığı alışveriş işleminin bir ‘‘şüpheli işlem’’ niteliği taşıdığı gerekçesi ile askıya alınması talebinin FASTPAY’e iletilmesi halinde, FASTPAY, bu münferit alışveriş bedellerini, ödeme süresinin sona ermesine kadar ödemeyi erteleme, riskin gerçekleşmesi halinde ise işlem tutarını iade edeceğinden, Üye İşyeri’ne herhangi bir ödeme yapmama hakkına sahiptir. Bu hüküm, yalnızca işlem ortağı Bankalar’ın, FASTPAY ve Son Kullanıcı’ya, Son Kullanıcı’nın işleminin “şüpheli işlem” niteliği taşıdığını bildirmesi halinde, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun şekilde uygulama alanı bulacaktır.

FASTPAY, gerçekleştirilmiş olan bir ödemeyi 3D secure olsun veya olmasın (“tamamlandı” durumuna sahip bir ödeme) Üye İşyeri kaynaklı ürün tesliminin yapılamaması veya işlemin ters ibraz (chargeback) riski taşıması gibi durumlarda Üye İşyeri’nin yazılı talimatına istinaden Son Kullanıcı’ya iade edebilir. Son Kullanıcı tarafından satın alınmış bir mal/hizmetin hiç teslim edilmemesi/verilmemesi veya eksik, kusurlu teslim edilmesi/verilmesi halinde oluşabilecek tüm zararlardan Üye İşyeri sorumlu olup, bu zararları derhal tazmin edeceğini kabul ve beyan eder. Son Kullanıcı tarafından zararının karşılanması nedeniyle FASTPAY aleyhine yasal yollara başvurulması halinde FASTPAY’in sözleşmesel ve yasal hakları ayrıca saklı kalmak kaydıyla, bu başvuru Üye İşyeri’ne ihbar edilecek ve Üye İşyeri FASTPAY lehine savunmada bulunacaktır. Mahkeme veya hakem heyeti kararının FASTPAY aleyhine sonuçlanması durumunda FASTPAY’in ödemekle yükümlü olacağı tüm bedeller Üye İşyeri’ne rücu edilecektir.

Üye İşyeri, ürün iadesi veya ters ibraz (chargeback) durumlarında, 3D secure olsun veya olmasın Bankalar tarafından FASTPAY’e uygulanabilecek kesintilerin FASTPAY tarafından bir sonraki ödeme bedelinden kesilebileceğini veya böyle bir meblağ yok ise FASTPAY tarafından ayrıca talep edilebileceğini ve bu durumda 3 (üç) iş günü içerisinde FASTPAY’e ödemekle yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu gibi durumlarda, Üye İşyeri, FASTPAY’den hizmeti bedelini iade etmesini talep edemez. Herhangi bir Son Kullanıcı’nın ödemesinin FASTPAY tarafından iade edilmesi durumunda işleme ilişkin vergiler Üye İşyeri’nden mahsup veya ödeme yolu ile FASTPAY tarafından tahsil edilecektir. İşlem ortağı Bankaların güvenlik nedeniyle Üye İşyeri ile çalışılmasını uygun bulmaması halinde, Üye İşyeri adına tanımlanmış ödeme sistemlerinin kullanımı FASTPAY tarafından derhal engellenecektir. FASTPAY sözleşmesel ve yasal hakları ayrıca saklı kalmak kaydıyla bu durumda Sözleşme’yi haklı nedenle derhal ve tek taraflı olarak fesih edebilir.

Tahsis edilen POSların kullanımından kaynaklanan ters ibraz (chargeback) işlemleri ile ilgili sorumlu ve muhatap taraf Üye İşyeri’dir. Bu işlemler neticesinde FASTPAY'in (sözleşmesel ve yasal hakları ayrıca saklı kalmak kaydıyla) uğrayacağı zararlar Üye İşyeri’nden tahsil edilecektir. İade ve Ters İbraz durumlarında da FASTPAY’in Sözleşme’de belirlenen ücret ve komisyonları (tüm vergiler dahil) Üye İşyeri tarafından ödenecektir

POS’tan yapılan işlemlerin riskli görülmesi durumunda FASTPAY tarafından yapılacak inceleme süresi boyunca FASTPAY, Üye İşyeri hesabına risk tutarı kadar bloke koyabilecektir.

Sözleşme maddelerinde belirtilen hususlara Üye İşyeri tarafından dikkat edilmemesi ve Üye İşyerinden yapılan işlemin onaylanmasına rağmen, sahte olduğunun anlaşılması veya şüpheli işlem görülmesi, FASTPAY’in çalıştığı/çalışmadığı Bankaların ve/veya kurum ve kuruluşların herhangi bir nedenle FASTPAY’in tüm hesaplarını herhangi bir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın bloke etmesi, valör uygulaması, fonu kendi tasarrufuna alması, Üye İşyeri’ne yapılacak ödemenin durdurulması / durdurulmasının talep edilmesi vb. süreçlerin oluşması durumlarında FASTPAY’in aynı süreçleri Üye İşyeri için de uygulayacak olup Üye İşyeri tüm bu hususları işbu Sözleşme kapsamında peşinen gayri kabili rücu kabul ve taahhüt etmiştir.

Ödemenin yetkilendirilmeden veya hatalı olarak ya da sahte işlem gerçekleştirildiğinin FASTPAY’e bildirilmesi halinde, işlem askıya alınır. FASTPAY gerekli inceleme ve araştırmadan sonra, haklı bulunan Son Kullanıcı ise ödediği bedeli Son Kullanıcı tarafına iade eder. Şayet belirtilen bildirim öncesinde ilgili bedel Son Kullanıcı’ya iletilmiş durumda ise, Üye İşyeri 2 (iki) iş günü içerisinde ilgili bedeli FASTPAY’e iade edecek ve FASTPAY de Son Kullanıcı’ya aktaracaktır. FASTPAY’in söz konusu tutarları Üye İşyeri’ne yapacağı ödemelerden mahsup hakkı saklıdır. İlgili yetkilendirilmemiş veya hatalı işlem kusurundan kaynaklandığı hallerde ise ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmı Üye İşyeri’ne iade edilecek ve tutarın Ödeme Hesabı’ndan düşülmüş olması halinde Ödeme Hesabı eski durumuna getirilecektir.

Üye İşyeri, itiraza konu işlemle ilgili savunmasına esas olacak türden bilgi ve belgeleri ivedilikle en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde FASTPAY’e sunar. Bu süre içerisinde savunma ve mesnet belgeleri sunulmadığı veyahut da itirazın haklı olduğu anlaşıldığı takdirde, 25-TL (yirmi beş Türk Lirası) cezai şart (vergiler hariç) Üye İşyeri tarafından, FASTPAY’e ödenir. FASTPAY bu tutarı Üye İşyeri’ne bildirimle bulunmak suretiyle Üye İşyeri’nin FASTPAY nezdindeki hesabından mahsup edebilir.

Yönetmelik’in 45. maddesi uyarınca; Son Kullanıcı tarafından kayıp veya çalıntı Ödeme Aracı kullanılması ya da Son Kullanıcı tarafından tarafından kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Son Kullanıcı’nın Ödeme Aracı’nın başkaları tarafından kullanılması hallerinde, Son Kullanıcı veya Ödeme Aracı sahibi, konu ile ilgili olarak yapacağı bildirime kadar geçen sürede doğan zararın 150-TL tutarına kadar olan bölümünden sorumludur. Üye İşyeri, 150-TL (yüz elli Türk Lirası)’yi aşan kısımdan sorumludur. Bu kapsamda FASTPAY’in ödemek durumunda kalacağı tüm bedeller, Üye İşyeri tarafından karşılanacaktır. FASTPAY bu tutarları, Üye İşyeri’ne yapılacak ödemelerden makul süre içinde Üye İşyeri’ne bildirmek koşuluyla mahsup edebilecektir. Son Kullanıcı’nın, Ödeme Aracı’nı hileli kullanması veya Ödeme Aracı ile ilgili yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda, yetkilendirilmemiş ödeme işleminden doğan zararlardan Üye İşyeri sorumlu olmayacaktır ve zararın tamamından Son Kullanıcı sorumlu olacaktır.

Söz konusu yetkisiz işlemin Üye İşyeri’nden kaynaklanması halinde, Üye İşyeri Son Kullanıcı ve/veya Son Kullanıcı Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı FASTPAY nezdinde doğacak zararları tazmin etmekle ve FASTPAY’in herhangi bir üçüncü kişiye ödemek zorunda kalacağı tüm bedelleri de (faiz, ceza, masraf ve her türlü ferileri dahil) ödemekle yükümlüdür. Ayrıca, Üye İşyeri, Son Kullanıcı’dan yetkisiz bir şekilde tahsil edilen tutarları Son Kullanıcı’ya iade edilmek FASTPAY’e aktarmakla yükümlüdür. İşlem kapsamında kusur tespitinin mümkün olmaması halinde halinde ise, 150-TL’nin üzerinde kalan ve FASTPAY’in Son Kullanıcı’ya ve/veya Son Kullanıcı Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı ve/veya diğer bir üçüncü kişiye ödemek zorunda kalacağı ödemek zorunda kalacağı tüm tüm bedeller (faiz, ceza, masraf ve her türlü ferileri dahil) Üye İşyeri’nden tahsil veya gerek görülmesi halinde Üye İşyeri’ne yapılacak ödemelerden mahsup edilecektir.

FASTPAY’in , herhangi bir zaman diliminde kendiliğinden yaptığı araştırma ve tespitler neticesinde, hatalı-yetkisiz-sahte işlem yapıldığına dair şüpheye varması halinde, Son Kullanıcı tarafında ve FASTPAY nezdindeki araştırmalar makul bir süre içinde neticelendirilinceye kadar ilgili tutarlar Üye İşyeri’ne aktarılmaz askıya alınır, bekletilir. Üye İşyeri bu halde, FASTPAY’in talep ettiği bilgi ve belgeleri ivedilikle en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde FASTPAY’e sunar. İlgili mevzuat uyarınca bilgi verilmesini engelleyici bir durum veya güvenliği tehdit edici objektif nedenler olmadığı sürece FASTPAY Üye İşyeri’ni askıya alma nedeni ve süresi ile ilgili bilgilendirecektir. Erişimin askıya alınma sebebi ortadan kalktığında, FASTPAY Üye İşyeri’nin Ödeme Servis ve FASTPAY Hizmetleri’ne kısmen veya tamamen yeniden erişimini sağlayacaktır.

Üye İşyeri’nin bilgi ve belge ibraz yükümlülüğüne aykırı davranması sebebiyle gerçekleşebilecek ödeme iadesi işlemlerinden Üye İşyeri sorumludur. Söz konusu durumda, Üye İşyeri ilgili bedelleri FASTPAY’in talebi doğrultusunda tüm ferileri ile nakden ve defaten FASTPAY’e aktarır. Üye İşyeri, söz konusu bedellere ilişkin herhangi bir bildirime gerek olmaksızın FASTPAY’in Üye İşyeri’ne aktaracağı tutarlardan mahsup etme hakkının saklı olduğunu kabul eder. Üye İşyeri FASTPAY tarafından talep edildiği durumlarda, herhangi bir mevzuata veya Üye İşyeri’nin taraf olduğu gizlilik sözleşmelerine aykırı olmaması koşuluyla, talebe konu işleme ilişkin URL adres bilgilerini ve IP numaralarını doğru ve eksiksiz biçimde FASTPAY’e bildirmekle yükümlüdür. Üye İşyeri bu bilgilerin eksik ve hatalı şekilde bildirilmesi sebebiyle FASTPAY’in maruz kalabileceği maddi ve cezai yaptırımlardan doğrudan doğruya sorumludur.

Üye İşyeri tarafından Son Kullanıcı’ya ürün veya hizmet temininin gerçekleştirilmediği durumlarda, söz konusu tutar Üye İşyeri’ne aktarılmamış ise Son Kullanıcı’ya tarafına iade edilir. Söz konusu tutar Üye İşyeri’ne aktarıldı ise Üye İşyeri, bu tutarları Son Kullanıcı tarafına iade etmek üzere FASTPAY’e geri gönderir. Bu tutarların mevzuatta belirtilen süreler içerisinde FASTPAY’e gönderilmemesi veyahut da FASTPAY'in gerekli görmesi halinde, FASTPAY ilgili tutarları Üye İşyeri’ne yapılacak ödemelerden mahsup etmek üzere, Son Kullanıcı’ya gönderir.

Eğer söz konusu yetkilendirilmeyen ve/veya hatalı gerçekleşen işlem FASTPAY’in sisteminden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmiş ise ödeme işleminin gerçekleşmeyen veya hatalı gerçekleşen kısmına karşılık alınan komisyon FASTPAY tarafından Üye İşyeri’ne 2 (iki) iş günü içerisinde iade edilecektir. Şayet bahse konu tutarlar Üye İşyeri’nin hesabından düşülmüş ise, Üye İşyeri’nin hesabı 2 (iki) iş günü içerisinde eski durumuna getirilir.

Usulsüz İşlem sayısının, haftalık-aylık-veya yıllık bazda Üye İşyeri’nin başarılı gerçekleşen işlemlerin %3’ünü aşması durumunda FASTPAY, sunduğu Ödeme Servisi ve FASTPAY Hizmetleri’ni makul bir süre önceden Üye İşyeri’ne bildirimde bulunmak suretiyle durdurma ve sona erdirme hakkına sahiptir.

Son Kullanıcı tarafından Ters İbraz’da bulunulduğunun FASTPAY’e bildirilmesi durumunda, FASTPAY ilgili işlemi Son Kullanıcı’nın kredi kartına iade etme ve iade edilen tutarın yanı sıra her bir Ters İbraz işlemi için EK-3:’te yer alan kademeli cezai şart tutarlarını Üye İşyeri’nin bakiyesinden düşme hakkına sahiptir.

Ters İbraz yapılan işlemlerin oranının, Başarılı İşlemlerin %1’ini geçmesi durumunda, oluşacak risk karşısında FASTPAY işbu Sözleşme’yi fesih ile Üye İşyeri’ne ait bakiyeyi en az 6 (altı) ay boyunca uhdesinde tutmaya hak kazanacaktır.

Üye İşyeri Ödeme Servisi’ni ve Ödeme Aracı’nı kullanan kişinin kullanıma yetkili olduğunu veya işlem yapabilmek için bilgileri bulunan kişi olduğunun tespiti için, sektör standartları çerçevesinde gerekli denetim mekanizmaları oluşturacak ve önlemleri alacaktır. Üye İşyeri Ödeme Servisi’nin yetkisiz ve/veya hileli kullanıldığına ilişkin tespit veya şüphe halinde, Son Kullanıcı’yı incelemeye alır ve derhal FASTPAY’e yazılı bildirimde bulunur.

Son Kullanıcı tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcının hatalı olması halinde, FASTPAY ödeme işleminin gerçekleştirilmemesinden veya hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulamaz. Keza FASTPAY, Son Kullanıcı tarafından sunulması gereken bilgilerin hatalı veya eksik olması ve Son Kullanıcı kaynaklı sorunlar sebebiyle yaşanabilecek gecikmelerden ve hatalı işlemlerden sorumlu değildir.

MADDE 8

TARAFSIZLIK

İşbu Sözleşme kapsamında, Üye İşyeri, tarafından sağlanacak mal ve/veya hizmetin temininden, bu mal ve/veya hizmetin temini ile bağlantılı şart, anlaşma ve/veya sonuçlardan Üye İşyeri sorumlu olup; bu konularda her ne ad altında olursa olsun FASTPAY’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

FASTPAY, Üye İşyeri ile Son Kullanıcı arasındaki ticari ilişkinin (ürün veya hizmet alım satımının) ve bundan kaynaklı ihtilafların tarafı değildir. FASTPAY ihtilafların çözümü için mevzuat çerçevesinde kendi uhdesinde bulunan bilgi ve belge sunmakla yükümlü olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

FASTPAY’in, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat kapsamında Son Kullanıcı’ya karşı sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üye İşyeri, ürün veya hizmetlerin satışında Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata uymak durumunda oluğunu kabul eder, bu kapsamda idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Üye İşyeri bizzat sorumludur. Üye İşyeri ürün veya hizmetlerinin tam ve ayıpsız olarak sunulmasından ve yerine getirilmesinden, ürün veya hizmetle birlikte sunulması gereken fatura ve belgeleri teslim etmekten bizzat kendisi sorumludur.

Üye İşyeri’nin internet üzerinden gerçekleştireceği satış işlemleri mevzuat hükümleri uyarınca mesafeli sözleşme niteliğindedir. Üye İşyeri 6502 Sayılı Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirecektir. Bu kapsamda Üye İşyeri, ödeme işlemi FASTPAY aracılığı ile gerçekleşmeden önce mesafeli satış sözleşmesini ve mevzuatla uyumlu ön bilgilendirme formunu satışın gerçekleştiği sitede Son Kullanıcı’ya onaylatacaktır.

Üye İşyeri, kendi sektörüne ilişkin yasal düzenlemeleri takip etmek, ürün veya hizmetlerinin satışında taksitlendirme ile ilgili sınırlandırmalara riayet etmekle mükelleftir. Aykırılık halinde doğacak zararlardan münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu, FASTPAY nezdinde oluşabilecek zararları, derhal gidereceğini, kabul beyan ve taahhüt eder.

FASTPAY, ödemesi Kart/Pos ile yapılan alışveriş ve diğer nedenlerle Kart Hamili/Son Kullanıcı ile Üye İşyeri arasında her ne suretle olursa olsun ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklara taraf değildir.

FASTPAY’in Sözleşme’de yer alan Ters İbraz ve diğer süreçlere ilişkin her türlü yasal ve sözleşmesel hak ve yetkileri ayrıca saklı kalmak kaydıyla, Son Kullanıcı veya diğer üçüncü kişiler tarafından Üye İşyeri’nin kusuru nedeniyle FASTPAY’e yöneltilecek her türlü iddia, talep, şikâyet ve davadan, neticede verilecek yargı kararlarından kaynaklı sorumluluk Üye İşyeri’ne aittir. FASTPAY zarar tehlikesi halinde Üye İşyeri’ne göndereceği bedellerden yalnızca Üye İşyeri’nin kusuruyla meydana geldiği FASTPAY tarafından kanıtlanan zarara karşılık gelecek miktarını askıya alma ve teminaten uhdesinde bulundurma hak ve yetkisine sahiptir.

FASTPAY Son Kullanıcı tarafından doğrudan kendisine iletilen cayma ve iadeye ilişkin talep ve şikâyetlerde, Üye İşyeri’ne bildirimde bulunarak ödenen bedeli askıya alabilir.

Yukarıdaki maddelere rağmen, Son Kullanıcılar’ın ilgili mevzuattan doğan hak ve yetkileri kullanması durumunda ve/veya yasal düzenlemeden kaynaklı olsa dahi FASTPAY’in Üye İşyeri ile birlikte/ayrı olarak sorumlu gösterilmesi ve/veya FASTPAY’in işbu Sözleşme ve ekleri kapsamındaki hizmetler nedeniyle herhangi bir ödeme yapmasının gündeme gelmesi durumunda; Üye İşyeri, FASTPAY’in ödemesi gündeme gelen bedellerini ve ayrıca her ne surette olursa olsun doğmuş ve doğacak her türlü zararlarını, ilk yazılı talebi üzerine faiz, vergi, tüm cezalar, masraf ve sair her türlü ferileri ile birlikte derhal, nakden ve defaten FASTPAY’e ödemeyi, FASTPAY’in bu hususlarda ve bununla bağlantılı hususlarda mahsup hakkı ile ayrıca rücu etme hak ve yetkisi bulunduğunu, peşinen ve gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9

TANITIM, İLAN VE REKLAMLAR

Üye İşyeri, işbu Sözleşme’nin imzalanması ile kendisine ticari ve ticari olmayan her türlü elektronik iletilerin FASTPAY tarafından gönderilmesine onay vermektedir.

Üye İşyeri, ticaret unvanının, marka, amblem ve logosunun; FASTPAY tarafından her türlü reklam ve tanıtımlar ile pazar araştırmalarında, FASTPAY’in belirleyeceği ebat, şekil, biçim veya yerde, kullanılması hususunda ile FASTPAY’e, hak sahibi sıfatıyla izin verdiğini ve FASTPAY’i yetkili kıldığını, bu hususta başka bir izin veya onaya gerek olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye İşyeri bu beyanına aykırılık sebebi ile (üçüncü kişilerin fikri-mülkiyet hak ihlal iddiaları gibi) FASTPAY’in uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı ve/veya ödemek zorunda kalabileceği tüm tutarları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

FASTPAY, tanıtım amacı ile yapacağı reklam ve bilgilendirme faaliyetleri ile ilgili olarak, bu hakların kullanımı için Üye İşyeri’ne bir ücret ödemeyecektir. Taraflar’ın kendi faaliyetleri için kullanacakları veya kullanmakta oldukları sözleşme ve benzeri metinlere ilişkin hakları kendilerine aittir. Üye İşyeri Sözleşme yürürlükte kaldığı süre boyunca, FASTPAY’in tanıtım ve reklamlarında, Tarafların ödeme hizmeti ilişkisi içinde bulunduğuna dair açıklamalara yer vermesine, işbu Sözleşme kapsamında kendisi ile ilgili bilgilerin, FASTPAY’in üye işyeri sözleşmesi imzaladığı Bankalar’a verilmesine muvafakat eder.

Üye İşyeri, Sözleşme konusu hizmetler ile ilgili olarak Son Kullanıcı’lara yapılacak her türlü bilgilendirme (kurgu detayı, katılım şartları, ücretlendirme bilgisi ve benzeri tüm konular ) için öncelikle FASTPAY’den yazılı onay almak zorunda olup FASTPAY tarafından bu onayın verilmesi Üye İşyeri’nin mevzuat veya işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirdiği anlamına gelmeyecektir. Bu bilgilendirmenin tam, doğru işbu Sözleşme hükümlerine ve yasalara uygun olması Üye İşyeri’nin sorumluluğundadır.

Taraflar, Sözleşme konusu hizmetlere ilişkin reklam ve tanıtımlarda Üye İşyeri’nin marka, logo, unvan ve amblemlerini hizmet ile ilgili ibareleri, FASTPAY veya grup şirketlerine ait marka, logo, unvan ve amblemleri ve Son Kullanıcı Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na ait marka, logo isim unvan ve amblemleri ancak ilgili taraftan ön yazılı onay almak kaydı ile kullanabilecektir. FASTPAY ve Üye İşyeri, geçerli bir nedenin varlığı olmaksızın kendi marka, logo, unvan, amblem vs. işaretlerine ilişkin olarak söz konusu onayı vermekten imtina etmeyecektir. Üye İşyeri, hizmetler veya ilgili mal ve hizmetlerle ilgili olarak hazırlayacağı her türlü reklam ve tanıtım malzemeleri ile sair içeriklerde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ticari Reklam ve İlanlara ilişkin Yönetmelik ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere uygulanabilir tüm mevzuat düzenlemelerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye İşyeri’nin bu yükümlülüğüne aykırı davranışı nedeniyle ortaya çıkacak her türlü zarar ve ziyandan münhasıran Üye İşyeri sorumlu olacak, bu davranış neticesinde FASTPAY’in ödemek durumunda kalacağı her türlü tutar ile FASTPAY’e yöneltilen tüm talepler Üye İşyeri’ne rücu edilecektir. Üye İşyeri, bu talepleri derhal yerine getireceğini ve ilgili tutarları ilk talepte nakden ve defaten tüm ferileri ile birlikte FASTPAY’e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK SÜRESİ ve FESHİ

İşbu Sözleşme Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir. Üye İşyeri, Sözleşme süresi sona ermeden en az 30 (otuz) gün önce FASTPAY’e yazılı olarak ihbarda bulunarak, FASTPAY ise herhangi bir neden göstermeksizin dilediği anda, Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşme işbu maddede belirtildiği şekilde sona erdirilmediği takdirde, kendiliğinden birer yıllık dönemler halinde uzar.

Üye İşyeri’nin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini hiç/gereği veya zamanında yerine getirmemesi, Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde FASTPAY, derhal fesih hakkı saklı kalmak kaydıyla, bir ihtarname keşide ederek; yükümlülüğün yerine getirilmesi ve/veya ihlalin tüm sonuçları ile ortadan kaldırılması için Üye İşyeri’ne 15 (onbeş) günlük bir süre verebilir. FASTPAY, bu sürenin sonunda yükümlülüğün yerine getirilmediğini ve/veya ihlalin tüm sonuçları ile ortadan kaldırılmadığını tespit eder ise, işbu Sözleşme’yi tek taraflı feshetmeye yetkilidir. Bu kapsamda Üye İşyeri, FASTPAY’in işbu Sözleşme’nin ihlal edilmesinden ve/veya Sözleşme’nin feshedilmesinden dolayı doğmuş ve doğacak her türlü zararından sorumlu olduğunu ve FASTPAY’in talebi üzerine işbu zararı derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. FASTPAY’in söz konusu tutarları doğmuş ve doğacak alacaklarından mahsup hakkı saklıdır.

Üye İşyeri, yasal düzenleme veya yetkili merci kararları ile değiştirilen ve/veya yeni getirilecek olan sınırlama veya yasaklara yönelik kurallara uyulacağını, bu hususta FASTPAY tarafından kendisine yapılan bilgilendirme/uyarılara uygun şekilde işlem yapılacağını ve personeline de bu hususta gereken bilgilendirme/uyarıların yapılacağını kabul eder. Bu madde hükmündeki düzenlemeye aykırı işlem yaptığı tespit edilen Üye İşyerlerinin anlaşması, FASTPAY tarafından derhal haklı nedenle feshedilir.

Sözleşme’nin imza tarihini müteakip Üye İşyeri’nin mevcut hakim sermaye yapısının değişmesi, Üye İşyeri’ne veya Üye İşyeri’nin bağlı bulunduğu diğer kuruluşlara karşı, Üye İşyeri’nin işbu Sözleşme’den kaynaklanan taahhütlerini yerine getirmelerini engelleyecek veya tehlikeye düşürecek nitelikte yasal takip başlatılması, dava açılması, Üye İşyeri veya Üye İşyeri’ne bağlı bulunan diğer kuruluşlar hakkında FASTPAY’e haciz talimatları tebliğ edilmesi, iflaslarının talep edilmesi, konkordato taleplerinde bulunulması, tasfiye işlemlerine başlanması, FASTPAY’in kendi ihtiyarında yapacağı değerlendirme sonucunda, Üye İşyeri’nin Sözleşme’den kaynaklanan taahhütlerini yerine getirmesinin tehlikeye düştüğü sonucuna varması, FASTPAY için Sözleşme’yi haklı nedenlerle derhal sona erdirme sebebidir.

Üye İşyeri, ortaklık yapısında meydana gelen/gelebilecek değişiklikleri, adres değişikliğini, işletmesinin üçüncü kişilere devri veya her ne suretle olursa olsun el (sahipliğinin) değiştirmesini satılmasını, kiralanmasını, Üye İşyeri’nin faaliyetlerini önemli ölçüde durmasını/durdurulmasını veya askıya almasını/alınmasını ve başvuru formunda yazılı/ FASTPAY’e ibraz ettiği herhangi bir bilgi değişikliğini FASTPAY’e aynı gün noter veya iadeli taahhütlü mektup (alma haberli mektup) aracılığı ile bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme ilişkisinin devamını etkileyecek bu gibi durumlarda, FASTPAY’in sözleşme ilişkisine devam edip etmeyeceği ile ilgili değerlendirme yapma ve gerektiğinde haklı nedenle sözleşmeyi derhal veya süresinden önce feshetme hakkı vardır. Üye İşyeri’nin bu kapsamda, FASTPAY’in yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşme’de kendisine tanınan yetki ve imkânlardan, üçüncü kişilerin yararlanmasını sağladığı takdirde, üçüncü kişi ile FASTPAY arasında doğabilecek her türlü ihtilafta da FASTPAY’e karşı birinci derecede ve üçüncü kişi ile birlikte müştereken ve müteselsilen borçlu sıfatıyla sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşme’nin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi, Tarafların Sözleşme nedeniyle doğmuş hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Üye İşyeri, Sözleşme’nin bitiminden sonra dahi işbu Sözleşme’nin yürürlüğü esnasında yapılan işlemler nedeniyle ifa etmekle yükümlü olduğu her türlü vecibelerini Sözleşme hükümleri çerçevesinde ve süresi içinde yerine getirmek zorundadır.

MADDE 11 CEZAİ ŞART

Üye İşyeri, işbu Sözleşme’ye aykırı hareket ederse ya da Sözleşme hükümlerini hiç ya da gereği gibi ifa etmez ise, FASTPAY’in sözleşmesel ve yasal hakları ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, EK-3’te (tutar ya da oransal olarak) kararlaştırılmış olan cezai şart bedelini ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

Ödeme hizmetlerinin yürütülmesi için Sanal POS Yazılımı’nın Üye İşyeri’nin internet sitesine yerleştirilmesine ve Mobil POS uygulamasına ilişkin düzenlemeler başta olmak üzere; bu Sözleşme’deki hiçbir husus, Üye İşyeri’ne söz konusu herhangi bir yazılım, uygulama vs. fikri ürün üzerinde bir hak, lisans, imtiyaz tanındığı doğrultusunda yorumlanamaz.

Üye İşyeri Ödeme Servisi Kontrol Paneli ve sistemi, servis altyapısı ve bunlarla ilgili yazılım ve kodlarda dâhil olmak üzere ilgili her türlü içerik ve materyal üzerindeki tüm hakların FASTPAY’e ait olduğunu, hizmetleri kullanımı ile eline geçen bilgileri kısmen veya tamamen kopyalamasının, çoğaltmasının, kendisi ve yetkili personeli dışında kişilerce kullanımına imkân vermesinin, tersine mühendislik vb. işlemlere tabi tutmasının yasak olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflardan her biri, diğer Taraf’ın sahip olduğu veya kullanmaya yetkili olduğu fikri ve sınai hakların ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişiler tarafından vaki olan ihlalleri derhal diğer tarafa bildireceğini kabul ve taahhüt eder. Bu Sözleşme’nin hiçbir hükmü; Taraflardan birinin sahip olduğu veya kullanmaya yetkili olduğu fikri ve sınai haklar üzerinde diğer Taraf’a bir hak, lisans, imtiyaz tanıdığı doğrultusunda yorumlanamaz.

Üye İşyeri’nin, FASTPAY’e ait marka, logo ve unvan ve/veya FASTPAY’i tanıtıcı diğer işaretleri her hangi bir ortam ve surette kullanabilmesi FASTPAY’in önceden yazılı iznine tabidir.

Üye İşyeri, FASTPAY’in Üye İşyeri’ne sağladığı hizmetler ile sınırlı olmak kaydı ile Üye İşyeri’ne ait marka, logo unvan ve üye işyeri ile ilişkili tanıtıcı işaretleri kullanabileceğini peşinen kabul eder.

FASTPAY kendi internet sitesi ve Ödeme Servisi içeriğini ve tasarımını tek başına değiştirmekte serbesttir. Üye İşyeri’nin İnternet Sitesi’nin kapsamının, alan adının, uygulamasının değişmesi, FASTPAY hizmetlerinden faydalanmak istediği yeni internet siteleri eklenmesi veya FASTPAY tarafından sunulan ödeme hizmetlerinin Sözleşme’de kararlaştırılandan farklı mal ve hizmet için kullanabilmesi ise FASTPAY’in önceden yazılı onayına tabidir.

MADDE 13

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Taraflar, işbu Sözleşme ve ilgili diğer dokümantasyon kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerin veya bunlarla bağlantılı olarak iktisap edecekleri bilgilerin gizli bilgi niteliğinde olduğunu ve yetkili resmi makamların emirleri hariç olmak üzere kanunen açıklanması zorunlu olanlar dışında hiçbir bilginin tarafların tümünün yazılı onayı alınmaksızın üçüncü kişilere ifşa edilmeyeceğini kabul ederler. Ancak, FASTPAY’in Üye İşyeri’ne ilişkin bilgileri, FASTPAY’in dahil olduğu şirketler topluluğu içinde yer alan kişilerle, gerek kendisinin gerekse bunların hissedarlarıyla, alt kuruluşları’yla ve/veya işbu Sözleşme tahtında bir gereği olması halinde Bankalar, Kart Sistemleri kuruluşları, muhabir banka, diğer tedarikçileri, danışmanları, çözüm ortakları, destek hizmeti kuruluşları, dış hizmet sağlayıcıları ve/veya diğer finans kuruluşlarıyla paylaşması işbu maddenin ihlali olarak nitelendirilmeyecektir. Üye İşyeri bu tür bilgi ve belge paylaşımlarının yapılmasına muvafakat eder.

Üye İşyeri, 5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik, KVKK ve ilgili tüm yasal düzenlemeler kapsamında, kartın kullanımı sonucunda kart ve kart hamili ile ilgili edindiği bilgileri, ilgili yasal düzenlemenin hükümlerine uymak suretiyle koruyacak, kanunla yetkili kılınan kişi, kurum ve kuruluşlar hariç olmak üzere önceden kart hamilinin yazılı rızasını almadan kesinlikle ifşa etmeyecek, yayımlamayacak, kamuya açıklamayacak ya da 3. şahıslara herhangi bir şekilde aktarmayacak, işlemeyecek, 3. şahıs veya kurumlara kullandırmayacak veya onların menfaatine kullanmayacaktır. Üye İşyeri, bu bilgileri tahsilât amacıyla saklanan harcamaya ait bilgi ve belgeler ile kart hamilince verilen yazılı onay çerçevesinde, dönemsel ödemelerin tahsili amacıyla muhafaza edilen bilgi ve belgeler hariç olmak üzere saklayamaz ve hiçbir şekil ve suretle kopyalayamaz. Üye işyerleri, kart bilgilerini üye işyeri anlaşması yaptığı kuruluş dışındaki şahıs veya kuruluşlarla paylaşamaz, satamaz, satın alamaz ve takas edemez.

Üye İşyeri, Kart Hamillerinin, bilgilerini ne şekilde ve hangi amaçlarla kaydedeceğine, saklayacağına veya işleyeceğine dair bilgilendirme yapma, bu yönde Kart Hamillerinin muvafakatini alma ve bu koşulların değişmesi halinde derhal Kart Hamilini bilgilendirme yükümlülüğü altındadır. Üye İşyeri, söz konusu bilgilerin yalnızca işbu Sözleşme konusu hizmetin tarif ve kapsamı dahilinde kaydedeceğini, saklayacağını veya işleyeceğini; gerçekleştireceği bu işlemlerde KVKK’ya uygun davranacağını ve ilgili mevzuatın öngördüğü güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

FASTPAY, Üye İşyeri tarafından kendisine iletilen ve/veya hizmetler sırasında temin ettiği kullanım bilgileri de dahil her türlü bilgiyi güvenlik gerekçeleriyle ve/veya yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerini ifa için kullanabilir, bu kapsamda gerektiği takdirde ilgili üçüncü kişilere ifşa edebilir, bu bilgileri bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, anonim hale getirerek performans değerlendirmesi, istatistiki değerlendirme, pazarlama kampanyaları oluşturulması, raporlama gibi amaçlarla kullanabilir. Üye İşyeri, SERVİS için gerekli olduğu ölçüde bu bilgilerin FASTPAY’in hizmetlerini sunmak üzere iş ilişkisi kurduğu iş ortakları ile paylaşılabileceğini kabul eder. Üye İşyeri, FASTPAY’in ayrıca, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu başta olmak üzere resmi makamlarca bilgi ve belge talep edilen hallerde Üye İşyeri veya Sözleşme konusu hizmet üzerinden gerçekleştirilen işlemlerine ilişkin bilgileri ilgili makama/kuruluşa sunabileceğini kabul ve beyan eder.

FASTPAY tarafından sunulmakta olan hizmetler aracılığı ile yapılan işlemlere ait onay ve talep logları ve işlemler ile ilgili her türlü bilgi ve belge FASTPAY tarafından Üye İşyeri’nden talep edilebilir. Bu taleplerin derhal yerine getirilmesi Üye İşyeri’nin sorumluluğundadır. FASTPAY ayrıca, işbu Sözleşme kapsamındaki taahhütlerin Üye İşyeri tarafından yerine getirilip getirilmediğini denetleme hakkına da sahiptir. ÜYE İŞYERİ ayrıca bahsi geçen bilgilerin Son Kullanıcı Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı ya da FASTPAY’nin hizmetleri sunabilmek için anlaşma yaptığı banka tarafından iletilen yetkisiz kullanım, iade vb. taleplerin çözüme kavuşturulması ve/veya Son Kullanıcı Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na ya da FASTPAY’in hizmetleri sunabilmek için anlaşma yaptığı bankaya işlemlere ilişkin raporlama yapılması amacı ile Son Kullanıcı Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı ve FASTPAY’in hizmetleri sunabilmek için anlaşma yaptığı banka ile de paylaşılabileceğini kabul ile söz konusu paylaşıma peşinen muvafakat eder. İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin belgeler, mevzuatta daha uzun bir süre belirtilmedi ise, FASTPAY tarafından işlem tarihini müteakip asgari 10 (on) yıl süreyle saklanacaktır. Üye İşyeri, Sözleşme kapsamında FASTPAY’e sunduğu bilgi ve belgeleri etkileyebilecek her türlü değişikliği derhal (en geç ertesi iş günü) ve yazılı olarak FASTPAY’e bildirmekle yükümlüdür.

Üye İşyeri yetkililerinin, hissedarlarının ve ilgili irtibat kişilerinin ve Son Kullanıcı’ların kişisel verilerinin, FASTPAY’in kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerini sunabilmesi için FASTPAY tarafından resmi makamlarla ve/veya diğer üçüncü taraflarla paylaşılabileceği, belirtilen kişilerin kişisel verilerinin üçüncü taraflar ile paylaşılmasına ilişkin olarak Son Kullanıcı’ların

KVKK’da öngörülen kapsamda Üye İşyeri tarafından bilgilendirileceği ve bu kişilerden bahsi geçen mevzuata uygun içerik ve formatta gerekli izin ve onayların Üye İşyeri tarafından alınacağı konusunda Taraflar mutabıktır.

Üye İşyeri, FASTPAY ile paylaşmış olduğu kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde elde edildiğini, işlendiğini ve FASTPAY’e aktarıldığını, doğru ve güncel olduğunu, bu verileri FASTPAY’e aktarmak için ilgili kişileri (veri sahibi) KVKK’nın 10. Maddesi gereğince aydınlattığını ve 11. Maddesi gereğince hakları konusunda bilgilendirdiğini, kanunen gereken hallerde açık rızalarını aldığını, ve FASTPAY’in talebi halinde ilgili kişilerin (veri sahibi) aydınlatıldığı ve rızalarının alındığına dair belgeleri FASTPAY’e sunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KVKK kapsamında veri sahibi olarak nitelenecek gerçek kişi Son Kullanıcılar tarafından Üye İşyeri’ne iletilen ve FASTPAY’nin kişisel verileri işlemesini etkileyecek veya kişisel veriler üzerinde herhangi bir işlem yapılmasını gerektirecek her türlü talep derhal (aynı gün içerisinde) FASTPAY’e bildirilecektir. Üye İşyeri, FASTPAY tarafından kendisine iletilen veri sahibi taleplerini de derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle aynı gün içerisinde yerine getirilemeyen talepler, nedeni yazılı olarak bildirilerek takip eden iş günü içerisinde yerine getirilecektir.

Tarafların bu madde kapsamındaki yükümlülükleri işbu Sözleşme sona erse de süresiz olarak devam edecektir.

MADDE 14

DİĞER HÜKÜMLER

1. Devir Yasağı: Üye İşyeri, işbu Sözleşme’den doğmuş veya doğacak hak ve yükümlülüklerini, FASTPAY’in yazılı onayı olmadıkça, hiçbir şekil ve surette üçüncü kişilere nakil ve devir edemez ve/veya bunlar üzerinde üçüncü şahıslar lehine rehin/teminat tesis edemez. Bu tür tasarruflar, FASTPAY’in muvafakati olmadıkça FASTPAY yönünden hüküm ifade etmez ve FASTPAY’e karşı ileri sürülemez.

Üye İşyeri İnternet Sitesinin üçüncü kişilere devri durumunda en geç 1(bir) gün içinde FASTPAY’i yazılı olarak bilgilendirir. Bu durumun gerçekleşmesi halinde Üye İşyeri, FASTPAY’in Sözleşmeyi haklı nedenle feshetme hakkının saklı olduğunu kabul eder.

2. Mücbir Sebepler: Üye İşyeri, FASTPAY’in, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmesine veya gecikmesine, işçi hareketleri, ambargolar, resmi makamların, hükümet ve kamu kuruluşlarının kararları, doğal felaketler, yangın, deprem, sel, salgın ve bunlarla sınırlı olmaksızın kendi kontrolü dışındaki olaylar neden olduğu takdirde, bu gecikme ve/veya yerine getirememezlik nedeni ile FASTPAY’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Delil Sözleşmesi: Üye İşyeri, Sözleşme ve eklerinden doğacak her türlü uyuşmazlıklarda; FASTPAY’in bilgisayar ortamında saklanan kayıtları da dahil olmak üzere tüm defter ve kayıtlarının, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; bunlara karşı her türlü itiraz ve defi haklarından ve dava halinde FASTPAY defterlerinin usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklifi hakkından peşinen feragat ettiğini, Üye İşyeri’nce ibraz edilecek tüm belge ve kayıtların FASTPAY kayıtları ile uyum içerisinde olması halinde hüküm ifade edeceğini; bu maddenin H.M.K 193. maddesi uyarınca yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Tebligat ve Bildirimler: Taraflar’ın kanuni tebligat adresleri işbu Sözleşme’de belirtilmiş olup, bu adreslerde herhangi bir değişiklik olması halinde, bu değişiklik karşı Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılacak her türlü bildirimi geçerli sayılacak ve kanunen geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3. maddesindeki tebligat hükmü saklı kalmak kaydı ile, işbu Sözleşme’de iş akışının yürütülmesi, hizmetin sunumuna yönelik yapılacak her türlü bildirim, bilgilendirme ve ilanlar FASTPAY tarafından Üye İşyeri’ne, mevzuata uygun yöntemler aracılığı ile yapılmak suretiyle yürürlüğe girecektir.

Üye İşyeri, işbu Sözleşme konusu itibariyle bildirilmesi gereken her türlü değişiklik, bilgi, duyuru, prosedür ve sair uygulama esaslarını derhal muhataplarına bildirmek ile yükümlü olup, FASTPAY’in bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5. Değişiklikler: FASTPAY, tabi olduğu mevzuat ve/veya Bankalar ile diğer işlem ortakları ve anlaşmalı kuruluşların değişiklikleri sebebiyle ücret ve komisyon oranlarında ve/veya sisteme ilişkin şartlarda tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. FASTPAY, bu kapsamdaki değişiklikleri Üye İşyeri’ne e-mail ve/veya belirleyeceği diğer uygun yöntemler ile en geç değişiklik tarihinde veya 1 (bir) gün öncesinde bildirecek ve uygulayacaktır. FASTPAY, Sözleşme’de özel olarak düzenlenmiş değişikliklere ilişkin hükümlere halel getirmeksizin, Sözleşme’ye ilişkin diğer her türlü değişikliği, makul süre önce Üye İşyeri’ne bildirir. Yapılacak bildirimde, değişikliğin kapsamı ve yürürlük tarihi, Üye İşyeri’nin bu tarihe kadar Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkının bulunduğu, süre içinde itiraz edilmemesi halinde değişikliğin kabul edilmiş sayılacağı hususlarına yer verilir. Üye İşyeri değişikliğe herhangi bir itirazda bulunmaz ise, değişikliği kabul etmiş sayılır.

6. Vergi, Harç ve Diğer Mali Yükümlülükler: Üye İşyeri, işbu Sözleşme kapsamında yapılacak olan tüm işlemlerin gerektireceği her türlü masraf ile damga vergisi, gider vergisi, fon ve diğer vergi, resim ve harçlar ile bunlara terettüp eden gecikme ve sair cezalardan sorumludur ve talep etmesi halinde ödemeleri yaptığını tevsik eden belgeleri FASTPAY’e temin edecektir. FASTPAY bu bedeller için Üye İşyeri hesabını borçlandırmaya, alacaklarından mahsup etmeye yetkilidir. Üye İşyeri, işbu Sözleşme’den doğan borçlarını ödemediği, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, FASTPAY tarafından aleyhine yasal takibe başvurulması veya dava açılması durumunda, her türlü icra, dava masraflarını ve vekalet ücretini FASTPAY’e ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

7. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Uygulanacak Hukuk: Taraflar, bu Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlığın İstanbul Tahkim Merkezi (“ISTAC”) tarafından ve İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenmesini kabul ederler. Tahkim yeri İstanbul, Türkiye ve Tahkim lisanı Türkçe’dir. Taraflar, uyuşmazlığın “üç” hakem ile görülmesi ve esasına Türk Hukuku’nun uygulanması konusunda anlaşmışlardır. Ayrıca Taraflar, Acil Durum Hakemine ilişkin kuralların uygulanmasını kabul ederler.

8. Hükümlerin Ayrılabilirliği: Eğer işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü, herhangi bir sebepten ötürü geçersiz, mevzuata aykırı veya uygulanamaz hale gelirse, bu geçersizlik, uygulanamama veya mevzuata aykırılık hali olmasaydı nasıl uygulanacak idiyse, buna en yakın şekilde yorumlanır ve uygulanır. Böyle geçersiz, uygulanamaz veya mevzuata aykırı olarak kabul edilen bir hükmün mevcudiyeti diğer hükümlerin geçerliliğini, yasalara uygunluğunu ve uygulanabilirliğini etkilemez.

Ayrıca, işbu Sözleşme’de yer alan koşullardan herhangi birisinin Taraflarca farklı uygulanması, o maddenin bu şekliyle kabul edildiği anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu uygulama diğer maddelerin geçerliliğine de sirayet etmeyecektir. Ayrıca bir kısım maddelerin uygulanmaması, söz konusu maddelerin yürürlükten kalktığı şeklinde de yorumlanmayacaktır.

9. Ekler: İşbu Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçası olan eklerinde bildirilen veya sonradan Üye İşyeri’ne FASTPAY tarafından tekrar bildirilecek olan ve zaman zaman değişmesi söz konusu olabilecek bilgiler, Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçasıdır. Üye İşyeri, söz konusu açıklamaları, bu açıklamalara ilişkin güncellemeleri ve değişiklikleri izlemekle yükümlü olup, ilgili içeriklerin Üye İşyeri tarafından sürekli ve düzenli olarak izlendiği ve bilindiği Taraflarca kabul edilmiştir.

İşbu Sözleşme, 14 (ondört) maddeden ve aşağıda belirtilen eklerden ibaret olup; tüm hükümleri üzerinde müzakere edilip mutabık kalınarak Taraflarca …/…/… tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imzalanmıştır.

EKLER

EK-1: BAŞVURU FORMU ve BAŞVURU KOŞULLARI

EK-2: YASAK FAALİYETLER

EK-3: ÜCRET, KOMİSYON ve VADELER ile CEZAİ ŞARTLAR