Çerçeve E-Para İhracı ve Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi

1. TARAFLAR

Çerçeve E- Para İhracı ve Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi ("Sözleşme"); Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 4 Esentepe Şişli İstanbul’da yerleşik,  İstanbul Ticaret Müdürlüğünde “697314-0” sicil numarası ile kayıtlı, MERSİS numarası “0592029659800016” ve internet sitesi adresi “www.fastpay.com.tr”  olan fastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“fastPay”) ile fastPay tarafından sunulan elektronik para ve ödeme hizmetlerini kullanmayı talep eden ("Kullanıcı") arasında akdedilmiş bulunmaktadır.

fastPay’in mevcut temsilcilerinin adreslerine www.fastpay.com.tr (İnternet Sitesi) üzerinden ulaşılabilecektir.

Kullanıcı, Sözleşme ile fastPay tarafından sağlanan elektronik para ve ödeme hizmetlerini kullanımının Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşme kapsamında fastPay ve Kullanıcı ayrı ayrı "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. TANIMLAR

3D Secure: 3D Secure, elektronik ticaret işlemlerinin güvenliğinin artırılması amacıyla Visa ve MasterCard tarafından geliştirilmiş üç boyutlu güvenlik sistemini,

5549 sayılı Kanun: 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’u, 

Alıcı: Ödeme işlemine konu fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi, 

Banka Kartı: Mevduat hesabı veya özel carî hesapların kullanımı dahil bankacılık hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan kartı,

Birlik: Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğini, 

Cüzdan: Kullanıcı’nın tanımladığı Ödeme Hesabına veya Ödeme Aracına ilişkin bilgilerin saklandığı, bir elektronik cihaz, çevrim içi hizmet veya uygulama olarak sunulan ve Kullanıcı’ya tanımladığı Ödeme Hesabı veya Ödeme Aracına ilişkin bilgileri kullanarak Ödeme İşlemi gerçekleştirme imkânı sağlayan Ödeme Aracını,

Elektronik Para: Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değeri,

fastPay Destek Hattı: 0850 737 77 77 numaralı fastPay destek hattını,

Fon: Banknot, madeni para, kaydi para veya elektronik parayı, 

Fona çevirme: Elektronik paranın kullanılması veya geri ödenmesi sonucunda banknot, madeni para, kaydî para veya başka bir kuruluş tarafından ihraç edilmiş elektronik paraya çevrilmesini,

Gönderen: Kendi ödeme hesabından veya ödeme hesabı bulunmaksızın ödeme emri veren gerçek veya tüzel kişiyi, 

Hassas Müşteri Verisi: Ödeme Emri’nin verilmesinde veya Kullanıcı’nın kimliğinin doğrulanmasında kullanılan ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da Kullanıcı adına sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek kişisel veriler ile Kullanıcı Güvenlik Bilgilerini,

Hatalı veya Yetkisiz İşlem:  Transfer emrinin tümünün veya bir kısmının Kullanıcı’nın iradesi ve/veya bilgisi dışında gönderen veya transfer emri verme konusunda yetkili olmayan üçüncü bir kişi tarafından gönderilmesi sonucu gerçekleştirilen ve/veya Kullanıcı’nın ilgili mal veya hizmeti almadığı Ödeme İşlemi,

İş Günü: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günlerini,

Kalıcı Veri Saklayıcısı: Kullanıcı’nın gönderdiği veya Kullanıcı’ya gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

Kanun: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’u veya zaman zaman tadil edilen veya yerine geçen yürürlükteki kanunu,

Kart: Banka Kartı, Kredi Kartı, Ön Ödemeli Kart ve Yemek Kartı’nı,  

Kartlı Sistem Kuruluşu: Banka Kartı, Kredi Kartı veya Ön Ödemeli Kart sistemi kuran ve bu sisteme göre kart çıkarma veya üye işyeri anlaşması yapma yetkisi veren, ödeme hizmetleri ekosisteminde kural koyucu olan Mastercard, Visa ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) gibi kuruluşları,

Kimlik Tanımlayıcı: fastPay tarafından kimliğinin belirlenmesi ve diğer kullanıcılardan ayırt edilmesi amacıyla Kullanıcı’ya özgülenen sayı, harf veya sembollerden oluşan kombinasyonu,

Kredi Kartı: Nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan basılı kartı veya fizikî varlığı bulunmayan kart numarasını,

Kripto Varlık: Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları,

fastPass Kart: fastPay tarafından üretilen ve Kullanıcı’nın Ödeme Hesabı’na erişimini sağlayan, mal ve hizmet alımlarında kullanılabilen veya üzerinde ön ödemeli değer taşınabilen fiziki ve/veya dijital kartları, 

Kullanıcı Güvenlik Bilgileri: Kimlik doğrulama işleminin yapılması amacıyla fastPay tarafından Kullanıcı’ya verilen veya Kullanıcı tarafından belirlenerek fastPay ile mutabık kalınan özelleştirilmiş bilgiyi, 

Kullanıcı(lar): fastPay tarafından ihraç edilen elektronik parayı satın alan ve ihraç edilmiş elektronik paraları mal veya hizmet alımında ya da Ödeme Hesabından para göndermede kullanan ve/veya Gönderen, alıcı veya her ikisi sıfatıyla belirli bir ödeme hizmetinden faydalanan fastPay müşterilerini, 

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu veya zaman zaman tadil edilen veya yerine geçen yürürlükteki kanunu ve bu kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik, tebliğ, sirküler gibi ikincil mevzuatı, 

Mevzuat: Kanun ve Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelik ve diğer ilgili ikincil düzenlemeler başta olmak üzere Sözleşme’nin tabi olduğu mevzuatı, 

NFC: Yakın Alan İletişimi (Near Field Communication) isimli kablosuz iletişim teknolojisini,

Ödeme Aracı: Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’ni vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracı, 

Ödeme Emri: Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla verilen talimatı, 

Ödeme Hesabı: Kullanıcı adına fastPay nezdinde açılan ve Ödeme İşlemlerinin yürütülmesinde kullanılan hesabı, 

Ödeme Hizmet(ler)i: fastPay’in Mevzuat uyarınca sunmakta olduğu ödeme hizmetlerini,

Ödeme İşlemi: Kullanıcı’nın talimatı üzerine gerçekleştirilen fon yatırma, aktarma veya çekme faaliyetini,

Ön Ödemeli Kart: Kullanıcı’nın ödemelerde kullanılabilecek Fonu Ödeme Aracını ihraç eden ödeme hizmeti sağlayıcısına harcama yapmadan önce ödediği ve ödenene eşdeğer tutarda Fonun ödeme hizmetlerinde kullanılmasına imkân veren fizikî veya fizikî varlığı bulunmayan ödeme aracını, 

Referans Döviz Kuru: fastPay tarafından uygulanan veya kamuya açık bir kaynaktan alınan ve yabancı para ile yapılan işlemlerde kullanılan döviz kurunu,

SMS OTP: Elektronik haberleşme işletmecilerinin sunduğu SMS servisi aracılığıyla iletilen tek kullanımlık parolayı,

TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı,

Temsilci: fastPay adına ve hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Uygulama: “fastPay” mobil uygulamasını,

İnternet Sitesi:  www.fastpay.com.tr adresini,

Yemek Kartı: Yemek kartı hizmeti veren kuruluşlarca çıkartılan, nakit olarak kullanılamayan ve yalnızca yemek kartı hizmeti veren kuruluşların anlaşmalı olduğu perakende işletmelerde geçen kartı,

Yönetmelik: Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

Sözleşme, fastPay tarafından sunulmakta olan Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’nin kapsamının ve bu hizmetlere ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir. Bu kapsamda fastPay Sözleşme’nin onay tarihini takiben Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ni bizzat veya Temsilci aracılığı ile Kullanıcı’ya sunabilir.

4. ELEKTRONİK PARA İHRACI VE KULLANIMI

4.1 fastPay, Kullanıcı tarafından iletilen Fon kadar Elektronik Para’yı ihraç ederek Kullanıcı’ya sunacaktır. fastPay, Elektronik Para karşılığında aldığı Fonun tutarını gösteren dekontu elektronik ortamda Kullanıcı’ya iletecektir.

4.2 Kullanıcı, herhangi bir zamanda Elektronik Para’nın kısmen veya tamamen fona çevrilmesi talebinde bulunabilecektir. fastPay, Mevzuat uyarınca aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Kullanıcı’nın talebi üzerine Elektronik Para karşılığı kadar Fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirecektir.

4.3 fastPay, Fona Çevirme işlemi kapsamında Elektronik Paranın karşılığı olan Fonları, yalnızca Kullanıcı’nın fastPay’de kayıtlı olan banka hesaplarına ödeyecektir. Ödemenin yapılabilmesi için Kullanıcı’nın fastPay tarafından talep edilen kimlik doğrulama bilgilerinin Kullanıcı tarafından temin edilmiş olması ve fastPay hesabının onaylanmış olması gerekmektedir. Bu ödemelerde aracı olarak kullanılan bankalardan ve/veya diğer üçüncü kişilerden kaynaklanan gecikmelerden ve sonuçlarından fastPay sorumlu değildir.

4.4 fastPay, Mevzuat’ın verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, Kullanıcı’nın talebi üzerine Elektronik Paranın karşılığı kadar Fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri gecikmeksizin, her halde en geç ertesi İş Gününün sonuna kadar yapmakla yükümlüdür. Geri ödeme Elektronik Paranın Fona Çevrilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

4.5 Elektronik Para kullanılarak gerçekleştirilen ödeme işlemlerine ilişkin olarak bu Sözleşme kapsamında Ödeme Hesabını eski durumuna getirmek üzere Kullanıcı’ya yapılacak geri ödeme veya iadeler, Elektronik Para cinsinden yapılacaktır.

5. CÜZDAN’A KART EKLENMESİ 

5.1. fastPay tarafından sunulan Kart saklama  hizmeti, Kullanıcı’nın Cüzdan’da Kart bilgilerini güvenli olarak  saklamasına imkan veren ve Kart bilgilerini tekrar girmesine gerek olmadan işlem yapabilmesini kolaylaştıran bir hizmettir. Kullanıcı fastPass Kart oluşturması halinde, ilave bir onay gerekmeksizin bu Sözleşme’nin eki niteliğinde olan ve www.fastpay.com.tr İnternet Sitesi’nden veya Uygulama’da yer alan Kart Ekleme Sözleşmesi’ni onaylamış kabul edilecek ve fastPass Kart’ı kendiliğinden Cüzdan’a eklenecektir. Kullanıcı diğer Kartlarına ilişkin Kart saklama  hizmetinden faydalanmak istemesi halinde Kart Ekleme Sözleşmesi’ni elektronik ortamda onaylar ve gerekli doğrulama süreçlerini tamamlar. Kullanıcı Cüzdan’a ekleyeceği her bir Kart için bu Sözleşme ile Kart Ekleme Sözleşmesi hüküm ve koşullarına tabi olacaktır.

6. ÖDEMENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ PARA BİRİMİ

6.1. Ödeme İşlemi’nin taraflarından birinin yurt dışında bulunduğu ödemeler, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda belirlenen düzenlemelere uygun olmak kaydıyla tarafların anlaştığı para birimi kullanılarak gerçekleştirilir. Ancak, işlemin her iki tarafının da Türkiye’de yerleşik olduğu ve Türkiye’de bulunan ödeme hizmeti sağlayıcılarını kullandığı ödeme işlemleri yalnızca Türk Lirası ile gerçekleştirilecektir.

6.2. Ödeme Hizmetinin sunulması sırasında, Ödeme Hizmetleriyle ilgili olarak uygulanacak döviz kuru veya Referans Döviz Kuru ya da Referans Döviz Kurunu hesaplama yöntemine ilişkin olarak bilgi verilecektir. Referans Döviz Kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır. Kullanıcı lehine olan Referans Döviz Kuru değişiklikleri bildirim yapılmaksızın derhal uygulanır.

6.3. Sözleşme kapsamında, kural olarak, Kullanıcı’ya döviz cinsinden Ödeme Hesabı açılmayacak, Kullanıcı’nın Ödeme Hesabı’na döviz yatırılamayacak ve Ödeme Hesabı’nda döviz bulundurulamayacaktır.

6.4. Ödeme İşlemi’nin taraflarından birinin yurt dışında bulunduğu ödemenin birinci fıkra uyarınca döviz ile gerçekleştirilmesinin kararlaştırılması durumunda, Ödeme Hesabına döviz yatırılması, Mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, yurt içinden yurt dışına gönderilmek üzere yatırılan dövizin en geç ertesi İş Günü sonu itibarıyla, yurt dışından yurt içine gönderilen dövizin ise en geç bir ay içerisinde Kullanıcı’ya ait bir Ödeme Hesabında bulunmaması şartıyla mümkündür. 

7. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. Kullanıcı, Sözleşme’nin kurulmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Kullanıcı, cayma hakkını kullanmak istediğini belirtilen süre içinde fastPay Destek Hattı yoluyla fastPay iletmesi gereklidir. İlgili mevzuat uyarınca 7 (yedi) gün içinde kart iptali yapılır. Kart, yeni harcamalar için kullanılamaz.

7.2. Ergin olmayan Kullanıcı’ya elektronik para hesabı açılması ve/veya fastPass Kart verilmesi, Kullanıcı’nın yasal temsilcisinin onayının alınmasına bağlıdır. 

7.3. fastPay, TCMB tarafından ödemeler alanının gelişimi için gerekli olduğuna karar verilmesi durumunda, TCMB tarafından belirlenen ilave ödeme hizmetlerinin sunumu için Kullanıcı’nın onay ve talebi alınmadan, Kullanıcı’ya ilave ödeme hizmeti sunabilir. Bunun için, ilave ödeme hizmetinin bu kapsamda sunulmaya başlanmasından önce, fastPay, Sözleşme Madde 12 kapsamında Kullanıcı’ya gerekli bilgilendirmeyi yapar ve Kullanıcı tarafından ilave ödeme hizmetinin istenmediğinin belirtilmesi durumunda ilave ödeme hizmetini Kullanıcı’ya sunmaz.

7.4. Ödeme Hizmetlerine İlişkin Hak ve Yükümlülükler

7.4.1. Kullanıcı, Ödeme Hizmetleri’nden Sözleşme’nin akdi ile birlikte Uygulama nezdinde oluşturulacak Kullanıcı hesabı aracılığı ile faydalanabilecek, Ödeme İşlemlerini Kullanıcı Güvenlik Bilgileri ile gerçekleştirecektir.

7.4.2. Kullanıcı, Ödeme Emri’nin fastPay’e ulaştığı andan itibaren geri alınamayacağını kabul eder. Ödeme Emrinin İş Günü dışında fastPay’e ulaşması durumunda, ödeme emri izleyen ilk İş Günü alınmış sayılacaktır.

7.4.3. Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya gönderenin ödemeye ilişkin fonları fastPay’in tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırılması halinde, ödeme için kararlaştırılan gün Ödeme Emrinin alınma zamanı olarak kabul edilir. Kararlaştırılan günün İş Günü olmaması halinde, ödeme emri izleyen ilk İş Günü alınmış sayılır. 

7.4.4. Kullanıcı, Sözleşme konusu hizmetlerin kullanımı için oluşturulan kullanıcı hesabını (ilgili kullanıcı adı ve şifre dahil), sahip olduğu Ödeme Aracı’nı ve Hassas Müşteri Verilerini korumaktan sorumlu olacak ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bahsi geçen bilgiler veya Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde Kullanıcı durumu derhal fastPay Destek Hattı’ndan ulaşarak bildirmekle yükümlüdür.

7.4.5. fastPay, kendi hizmetleri üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak limit belirleme hakkını haizdir. fastPay tarafından bu madde uyarınca belirlenen işlem limitleri, işlem sınıflarına göre İnternet Sitesi’nde “İşlem Limitleri” başlığı altında yer almaktadır. Kullanıcı, fastPay tarafından belirlenen işlem limitleri ile bağlı olduğunu, bu limitlerin üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. fastPay, herhangi bir zamanda Sözleşme’de belirlenen yöntem ve sürelere uygun şekilde bildirim yaparak işlem limitlerini güncelleyebilecektir.

7.4.6. Ödeme Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen ödeme işlemlerine ve hizmet kalemlerine ilişkin bilgilere Uygulama üzerinden erişilebilecek, toplam maliyet ve kullanım miktarının görüleceği, indirimler, kesintiler, işlem ücretleri gibi kırılımları ayrı ayrı içeren ekstre, Kullanıcı’nın bu yöndeki tercihi olan Kalıcı Veri Saklayıcısı ile sunulacaktır.  Kullanıcı, Sözleşme ile ekstrenin fastPay tarafından kendisine Kalıcı Veri Saklayıcısı ile sunulmasını talep ve tercih etmiş olup, ekstrenin Kalıcı Veri Saklayıcısı sunulması ile fastPay’in ekstre sunma yükümlüğünü yerine getirmiş olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4.7. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para’nın mal ve/veya hizmet temini için kullanılması durumunda, mal ve/veya hizmetlerin ayıptan ari bir şekilde, ilgili fatura, irsaliye, garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb. zorunlu belgelerle birlikte teslimi mal ve/veya hizmet sağlayıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, fastPay ile satın alınan mal veya hizmetlere ilişkin olarak fastPay’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, mal veya hizmetin yasalara ve ahlaka uygun olmasını ve eksiksiz olarak temin veya teslim edilmesini, fatura, irsaliye, garanti belgesi vb. yasal düzenlemelere göre zorunlu belgelerin Kullanıcı’ya sunulmasının mal ve/veya hizmet sağlayıcının yükümlülüğünde olduğunu ve bunlara ilişkin olarak fastPay’in sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. Kullanıcı, mal ve/veya hizmet sağlayıcı ve/veya Ödeme İşlemi’nin diğer tarafı ile arasında çıkabilecek her türlü ihtilafta fastPay’in taraf olmadığını ayrıca kabul eder. Kullanıcı, mal veya hizmete ilişkin ayıplı mal iddiası vb. her türlü yasal ve sözleşmesel taleplerini doğrudan mal ve/veya hizmet sağlayıcıya iletecek olup bu kapsamda fastPay’den herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4.8. Kullanıcı, fastPay’in hizmetlerini yasalara veya genel ahlaka uygun amaçlarla, kullanabilir, doğrudan yasalara veya ahlaka aykırı olan mal veya hizmetlerin temini amacıyla kullanamaz.

7.4.9. Kullanıcı, Ödeme Hesabı’nı ya da Ödeme Hesabı’na tanımladığı Kartları’nı, Kripto Varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak Fon aktarımları için kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

7.4.10. Kullanıcı, Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgilerin fastPay tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabileceğini ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4.11. Kullanıcı, Sözleşme’nin örneği ile diğer bilgi ve koşullara fastPay İnternet Sitesi üzerinden ulaşabilir.

7.5. fastPass Kart Kullanımına İlişkin Hak ve Yükümlülükler

7.5.1. Kullanıcı, Sözleşme uyarınca kendisine verilecek fastPass Kart ile Ödeme Emri verebilir ve mal ve/veya hizmet alımlarını gerçekleştirebilir. Kullanıcı fastPass Kart’ın ek bir onay veya izin gerekmeksizin ihraç edildiği anda Cüzdan’ına ekleneceğini ve Kart Ekleme Sözleşmesi hükümlerine tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.5.2. Kullanıcı, fastPass Kart ile anlaşmalı kurum/kuruluş/iş yerlerinde ürün ve/veya hizmet alabilir, nakit çekebilir; fastPass Kart’ını ödeme ve para transferi işlemlerinde, banka ve ATM’lerde, anlaşmalı kurumların idaresindeki şehir içi toplu ulaşım ile stadyum/ spor alanları gibi tesislerdeki geçiş noktalarında ve uygulamaya alınacak diğer işlemlerde kullanabilir.

7.5.3. fastPass Kart’ın kullanımı ile takas ve mahsup işlemleri ilgili Mevzuat hükümlerine ve Kartlı Sistem Kuruluşu kurallarına tabidir. Mevzuat’ta ve/veya Kartlı Sistem Kuruluşu kurallarında herhangi bir değişiklik olması halinde yapılan değişiklikler yürürlük tarihi itibarıyla uygulanır.

7.5.4. Kullanıcı’nın fastPass Kart kullanımından doğan sorumluluğu, fastPass Kart’ın fiziki olması durumunda kartın eline geçtiği veya fiziki varlığı bulunmaması (sanal) durumunda ise kart bilgilerinin kendisine iletildiği andan itibaren başlar.

7.5.5. Kullanıcı, fastPass Kart ve fastPass Kart ile ilgili Kullanıcı Güvenlik Bilgileri’nin güvenli bir şekilde korunmasına ve fastPass Kart’ın üçüncü kişilerce kullanılmasını engellemeye yönelik gerekli önlemleri almak, fastPass Kart’ı ihraç ve kullanım koşullarına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. 

7.5.6. fastPass Kart’ın veya bilgilerin kaybedilmesi, çalınması veya Kullanıcı’nın iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemin öğrenilmesi halinde, Kullanıcı, bu durumu derhal fastPay Destek Hattı üzerinden fastPay’e bildirmek yükümlülüğü altındadır. 

7.5.7. Kayıp veya çalıntı fastPass Kart’ın kullanılması ya da Kullanıcı Güvenlik Bilgileri’nin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle fastPass Kart’ın başkaları tarafından kullanılması durumunda, Kullanıcı, madde 7.2.6 uyarınca yapacağı bildiriminden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleştirilen yetkilendirmediği Ödeme İşlemlerinden doğan zararın ikiyüzelli Türk Lirasına kadar olan bölümünden sorumludur. Hukuka aykırı kullanımın, Kullanıcı’nın ağır ihmaline ya da kastına dayanması halinde veya gerekli bildirimin yapılmaması ya da bildirimden önceki 24 (yirmi dört) saatten daha önce gerçekleşmesi halinde veya fastPass Kart’ın hileli kullanılması halinde bu maddede belirlenen sorumluluk sınırı uygulanmaz. Kullanıcı, madde 7.2.6 uyarınca uyarınca yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği Ödeme İşlemlerinden sorumlu tutulmaz.

7.5.8. fastPass Kart’ın yurt dışında kullanımı ile doğacak olan borç ve alacak kayıtları, ilgili uluslararası kart kuruluşu aracılığı ile döviz cinsinden fastPay’e bildirilir. fastPay’e bildirilen söz konusu kayıtlar ilgili komisyon ve masraflarıyla birlikte, Ödeme Hesabı’na kaydedildiği tarihte fastPay’in Mevzuat ve madde 6 hükümlerine uygun olarak belirlediği döviz satış kuru veya bu tür harcamalar için tespit edilen aylık ortalama kur üzerinden Türk Lirası’na çevrilir ve fastPass Kart’ın yurt dışında kullanımı ile doğacak olan borç ve alacak kayıtları Ödeme Hesabı’na yansıtılır. Madde 6 hükümleri saklıdır. 

7.5.9. Kullanıcı, fastPass Kart kullanımına ilişkin her türlü duyuru, anlaşmalı işyerleri, nakit çekim noktaları, kampanya, puan uygulamaları, masraf ve ücretler ile diğer her türlü ayrıntılı bilgiye fastPay Destek Hattı’ndan, www.fastpay.com.tr İnternet Sitesi’nden veya Uygulama’dan ulaşabilir.  

7.5.10. fastPass Kart’ın kurum politikaları veya ilgili Mevzuat çerçevesinde amaca uygun kullanılmadığının veya kampanya gibi uygulamaların ya da kart sisteminin suiistimal edildiğinin tespit edilmesi durumunda, fastPay,  fastPass Kart’ın kullanımı durdurabilir.

7.5.11. fastPay, fastPass Kart’ın asgari 6 (altı) aylık bir periyot boyunca inaktif olması halinde, Kullanıcı’ya bildirimde bulunarak fastPass Kart’ı kullanıma tamamen kapatabilir. Böyle bir durumda Kullanıcı, fastPay’den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ve/veya tazminat talep etmeyeceğini kabul eder.

7.6. Ödül Programına İlişkin Hak ve Yükümlülükler

7.6.1. Ödül programı, fastPay kullanıcılarının fastPay İnternet Sitesi ve Uygulama’da paylaşılan işyerlerinde ve/veya kategorilerde yapılan harcamalarının belirli bir oranının Kullanıcı’nın Ödeme Hesabı’na veya fastPass Kart’ına iadesini içeren programdır.

7.6.2. Ödül programı yalnızca onaylı veya sözleşmeli fastPay hesabı sahibi kullanıcılarının katılımına açıktır. 

7.6.3. Ödül programı kapsamında her bir kategori ve/veya işyeri için kazanılabilecek azami ödül tutarı ve oranı, kampanya bazında belirlenir ve fastPay İnternet Sitesi ve/veya Uygulama’da takip edilir. fastPay’in azami ödül tutarlarında ve ödülün geçerlilik süresinde dilediği zaman her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır.

7.6.4. Kullanıcıların daha önce yaptıkları harcamalardan elde ettikleri kazanımlar saklı kalmak kaydıyla; ödül programı kapsamındaki tüm kategoriler ve/veya işyerleri fastPay tarafından bir bildirime gerek olmaksızın her zaman kaldırılabilir ve/veya değiştirilebilir.

7.6.5. Ödül kazanımına sebep olan herhangi bir işlemin iptali/iadesi halinde, Kullanıcı’nın  Ödeme Hesabı’na veya fastPass Kart’ına fastPay tarafından ödül olarak yatırılan tutar, iade/iptal işlemi Kullanıcı’nın Ödeme Hesabı’na veya fastPass Kart’ına yansıdığı anda iade alınır. Ödül kazanımına sebep olan herhangi bir harcamanın iptali/iadesi neticesinde işyeri tarafından iadenin Kullanıcı’ya farklı bir ödeme yöntemi ile yapılması halinde (nakit, havale, hediye çeki vb.), Kullanıcı’ya fastPay tarafından ödenen ödül tutarı Kullanıcı’nın Ödeme Hesabı’ndan veya fastPass Kart’ından tahsil edilir.

7.6.6. Ödül kazanımının belirli bir kategoride gerçekleşen harcamalar için öngörüldüğü hallerde, harcama yapılan işyerinin MCC (Üye işyeri kategori kodu) bilgisi ve işlem açıklama bilgisi fastPay tarafından dikkate alınır. Örneğin sinema kategorisinde yapılan harcamalarda ödül kazanımı öngörülmüş ise, üye işyerinin kategorisinin “sinema” kategorisinde olması ve/veya işlem açıklamasında “sinema” ifadesinin yer alması gerekir. Kategori ve/veya işlem açıklamasında ilgili kategoriye ilişkin yeterli bilgiye ulaşılamaması halinde, fastPay tarafından ödül yüklemesi yapılamaz.

7.6.7. Ödül programının suiistimal edildiğinin tespiti veya fastPay tarafından suiistimale yönelik kullanım olduğu kanaatine varılması halinde fastPay ödül tutarını Kullanıcı’ya ödememe, ödenmiş ise geri alma hakkını saklı tutar. Ödül programına katılan Kullanıcı, suiistimale yönelik tespitin fastPay tarafından tek taraflı olarak yapılabileceğini ve bu durumda fastPay’in sözleşmesel ve yasal hakları ayrıca saklı kalmak üzere Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshe yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7. Hileli ve Yetkisiz İşlemler

7.7.1. Kullanıcı, Ödeme Hesabı’nı, Ödeme Aracı’nı ve Hassas Müşteri Verileri’ni güvenli bir şekilde koruma ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak tüm önlemleri alma yükümlülüğü altındadır. Kullanıcı, Ödeme Aracı’nın hileli ve yetkisiz kullanım şüphesi doğuran bir olayın gerçekleşmesi ya da Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması ve iradesi dışında herhangi bir işlemin gerçekleştiğini öğrenmesi halinde, söz konusu işlemi derhal fastPay Destek Hattı’na bildirmekle yükümlüdür. 

7.7.2. Yetkisiz veya hatalı işlem bildirimi, Kullanıcı tarafından öğrenilir öğrenilmez derhal ve her halükarda en geç söz konusu ödeme işleminin gerçekleştirilmesini takip eden 13 (on üç) ay içerisinde yapılmalı ve düzeltme talep edilmelidir. Kullanıcı’nın bu talebinin uygun bulunması halinde ilgili işlem bedeli Alıcı’ya aktarılmayarak fastPay tarafından doğrudan Kullanıcı’ya iade edilecek, bildirim anında işlem bedeli Alıcı’ya aktarılmış ise fastPay ilgili tutarları Alıcı’dan iade talep ederek Kullanıcı’ya aktaracaktır. Bu maddede belirtilen 13 (on üç) aylık süre, Tüketici niteliğini haiz olmayan Kullanıcılar için 6 (altı) ay olarak uygulanır.

7.7.3. Herhangi bir Ödeme İşlemi’nin yetkisiz ya da hatalı olduğunun fastPay tarafından tespit edilmiş olması halinde ise fastPay, re’sen Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatmakla ve Kullanıcı’yı kapatma gerekçesi ile ilgili olarak Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bilgilendirmekle yükümlüdür. fastPay, Kullanıcı’nın Ödeme Aracı’nın kullanıma kapatılma sebebinin ortadan kalktığını kendisine bildirmesi halinde, Ödeme Aracı’nı kullanıma açar veya talebi halinde Kullanıcı’ya yeni bir Ödeme Aracı temin eder. 

7.7.4. Kullanıcı, kayıp veya çalıntı Ödeme Aracı’nın kullanılması ve/veya şifre ya da diğer Kullanıcı Güvenlik Bilgileri’nin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Ödeme Aracı’nın başkaları tarafından kullanılması halinde, madde 7.5.1. uyarınca yaptığı bildirimden önceki 24 (yirmidört) saat içinde gerçekleşen yetkilendirmediği Ödeme İşlemlerinden doğan zararın 250 (ikiyüzelli) Türk Lirasına kadar olan bölümünden sorumludur. Kullanıcı, madde 7.5.1. uyarınca yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği Ödeme İşlemlerinden sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, Ödeme Aracını hileli kullanması veya Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda, yetkilendirilmemiş Ödeme İşleminden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.

7.7.5. fastPay, yetkisiz işlemin varlığına (herhangi bir Ödeme Aracı’nı kullanan kişinin o yetkili kişi olmadığı veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olmadığına) ilişkin haklı bir kanaati oluşursa Kullanıcı’nın yetkilendirmelerini inceleyerek hileli işlem şüphesi halinde ödemeyi kabul etmeme hakkını haizdir. Kullanıcı‘nın bu durumda herhangi bir talep hakkı söz konusu olmayacaktır.

7.8. Ödeme İşleminin Gerçekleştirilememesi veya Hatalı Gerçekleştirilmesi

7.8.1. fastPay, Kullanıcı’nın Ödeme Emri’nin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesinden Kullanıcı’ya karşı sorumludur. fastPay, Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme tutarını aldığını ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmemesinden sorumlu tutulamaz. 

7.8.2. fastPay, Ödeme İşlemi’nin gerçekleşmemesinden veya hatalı gerçekleşmesinden sorumlu olduğu hallerde, Ödeme İşlemi’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Kullanıcı’ya iade eder ve tutarın Ödeme Hesabı’ndan düşülmüş olması halinde Ödeme Hesabı’nı eski durumuna getirir.

7.8.3. Ödeme Emrinin Gönderen sıfatıyla Kullanıcı tarafından verildiği gerçekleştirilemeyen veya hatalı gerçekleştirilen Ödeme İşlemlerinde, fastPay, bu madde kapsamında sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, talep edilmesi halinde işlemin gerçekleştirilmemesinin veya hatalı gerçekleştirilmesinin nedenlerini tespit etmek için gerekli çalışmaları yapar ve ulaştığı sonuçları Kullanıcı’ya bildirir. Bu işlem için Kullanıcı’dan ücret talep edilmez. 

7.8.4. Ödeme Emri’nin Alıcı konumunda olan Kullanıcı tarafından veya Kullanıcı aracılığıyla verildiği hallerde, fastPay, ödeme emrini Gönderen’in ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderilmesinden Kullanıcı’ya karşı sorumludur. fastPay Ödeme Emri’ni Gönderen’in ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, Ödeme İşlemi’nin doğru gerçekleştirilmemesinden sorumlu tutulamaz. fastPay talep edilmesi halinde gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen Ödeme İşlemi’nde tespit eder ve sonucunu Alıcı’ya bildirir. fastPay’den kaynaklanan nedenler ile Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmemesi veya hatalı gerçekleştirilmesi sonucunda ilgililerin ödemek zorunda kaldığı faiz ve ücretlerin tazmininden fastPay sorumludur.

7.8.5. fastPay, Ödeme İşlemi tutarının Alıcı’nın ödeme hesabına geçtiği iş gününün sonuna kadar bu tutarı Alıcı’nın ödeme hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirmekle yükümlüdür.

7.8.6. Alıcı konumunda olan Kullanıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Alıcı konumunda olan Kullanıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, Kullanıcı gerçekleşen ödeme işlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. Alınan malın tüketilmesinden veya hizmetin alınmasından sonra geri ödeme talep edilemez. fastPay Kullanıcı’dan talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını isteyebilir. Geri ödeme talebi, ödeme işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren iki ay içinde yapılmalıdır. fastPay,  Kullanıcı’nın geri ödeme talebini aldığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde geri ödemeyi yapar ya da gerekçeleri ile reddederek Kullanıcı’ya başvurabileceği hukuki yolları bildirir.

7.9. Ödeme Aracını Kullanıma Kapatma 

fastPay, Ödeme Aracının hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda Ödeme Aracını kullanıma kapatır ve Mevzuat’ta yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması hali dışında, kullanıma kapatma gerekçesi konusunda Mevzuat’a uygun olarak Kullanıcı’yı bilgilendirir.

7.10. Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla başlatılan kart tabanlı Ödeme İşlemlerinde, Kullanıcı’nın Ödeme İşlemine onay verdiği anda işleme ilişkin tutarın tam olarak bilinmediği durumlarda, fastPay, Ödeme Hesabında bulunan Fonu, Kullanıcı’nın bloke edilecek tam tutara ilişkin onay verdiği durumlarda bloke edebilir. fastPay, Kullanıcı’nın Ödeme Hesabındaki blokeli Fonu, Ödeme İşleminin tam tutarına ilişkin bilginin ulaşmasından hemen sonra gecikmeksizin ve en geç Ödeme Emri ulaşır ulaşmaz serbest bırakır.

7.11. Kullanıcı tarafından belirtilen Kimlik Tanımlayıcıya uygun şekilde yapılan Ödeme İşlemleri doğru gerçekleştirilmiş sayılır. Kullanıcı tarafından belirtilen Kimlik Tanımlayıcının hatalı olması halinde, fastPay, Ödeme İşleminin gerçekleştirilmemesinden veya hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulamaz. fastPay, hatalı Ödeme İşlemine konu olan fonları geri almak için gereken işlemleri yapar. Böyle bir durumda fastPay’in hatalı Ödeme İşlemine konu olan fonun geri alınması için, katlandığı maliyetlerle orantılı makul bir ücreti Kullanıcı’dan talep etme hakkı saklıdır. Hatalı Ödeme İşlemine konu olan fonun geri alınmasına ilişkin ücrete İnternet Sitesi’nde “Ücret ve Komisyonlar” başlığı altında yer verilecektir.

8. ŞİKAYET VE BİRLİK HAKEM HEYETİNE BAŞVURU

8.1. Kullanıcı, fastPay tarafından sağlanan hizmetlere ve Sözleşme’nin kapsamına giren konulara ilişkin tüm şikayet ve itirazlarını, fastPay Destek Hattı’na ulaşarak veya fastpay@fastpay.com.tr adresine e-posta atarak fastPay’e iletebilir.

8.2. fastPay, Kullanıcı tarafından yapılan şikayet ve itiraz başvurularını, başvuru tarihini takiben 20 (yirmi) gün içinde başvuru yöntemine uygun olarak gerekçeli biçimde cevaplandırır.

8.3. Ödeme Hizmetlerine ilişkin olarak Kullanıcı’nın ticari faaliyetlerini ilgilendirmeyen bireysel nitelikli şikayetler için madde 8.1’de düzenlenen başvuru hakkı, işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içerisinde kullanılmalıdır. Kullanıcı, başvurusuna ilişkin fastPay’den olumsuz yanıt alması veya başvuru tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde yanıt alamaması halinde, Kullanıcı, olumsuz yanıtın tebliğ edildiği tarihten veya cevap verilmesi gereken sürenin bitiminden itibaren de 60 (altmış) gün içinde uyuşmazlık konusu hususa ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte https://todeb.org.tr/hakemheyetibasvuruformu/ linkinde yer alan başvuru formunu doldurarak Birlik Bireysel Hakem Heyetine başvuruda bulunabilir. Konuya ilişkin detaylı bilgi https://todeb.org.tr/source/hakem-heyeti/Yeni_Brosur_Tr.pdf adresinde yer alan broşürde bulunmaktadır.

9. ÜCRET VE KOMİSYONLAR 

9.1. Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerle ile ilgili Kullanıcı’nın fastPay’e ödemesi gereken ücret ve komisyonlar, hizmet sınıflarına göre İnternet Sitesi’nde “Ücret ve Komisyonlar” başlığı altında yer almaktadır.

9.2. fastPay, ürün ve hizmetler ile işlemlerden alınacak ücret ve komisyonları; ilgili Mevzuatta yer alan değişiklik esasına uygun olarak, değiştirebilir/artırabilir. Bu kapsamda İnternet Sitesi’nde Ücret ve Komisyonlar” başlığı altında belirtilen ücret ve komisyonların güncellenmesi halinde, Kullanıcı kendisine yapılan bildirimi müteakip söz konusu değişiklik nedeniyle Sözleşme’yi feshetmediği takdirde hizmeti kullandığı sürece güncel hizmet bedelinin tahsil edileceğini, kabul beyan ve taahhüt eder.

9.3. fastPay, Ödeme Emri’nin haklı sebeple reddi durumunda Kullanıcı’ya yapacağı bildirim, Ödeme Emri’nin geri alınmasının talep edilmesi hali, hatalı Ödeme İşlemi’ne konu fonları geri alınması ve sair durumlar için ücret talep etme hakkını saklı tutar.

9.4. Ödeme Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilecek ücretlendirmeye tabi diğer işlemler fastPay tarafından belirlenerek İnternet Sitesi’nde “Ücret ve Komisyonlar” başlığı altında yer verilen işlem ücretlerine tabi olabilecektir. 

9.5. fastPay Sözleşme kapsamında Kullanıcı’dan olan alacaklarını herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Kullanıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup edebilir. Kullanıcı bu hususta herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. FİKRİ MÜLKİYET

"fastPay.com.tr," "fastPay", ve fastPay Hizmetlerine ilişkin diğer tüm URL'ler, logolar, markalar, tasarımlar ve diğer fikri mülkiyet ürünleri fastPay’in mülkiyetine ya da lisansına sahip olduğu varlıklardır.  Kullanıcı, fastPay'in önceden yazılı izni olmadan bunları kısmen ya da tamamen kopyalayamaz, taklit edemez veya kullanamaz. Ayrıca tüm sayfa üst bilgileri, özel grafikler, düğme simgeleri ve yazılar fastPay'in markaları ve/veya ticari sunuş tarzıdır. Kullanıcı, fastPay’in önceden yazılı izni olmadan bunları kısmen ya da tamamen kopyalayamaz, taklit edemez veya kullanamaz. fastPay İnternet Sitesi’ndeki ve fastPay İnternet Sitesi’ne ilişkin tüm haklar, unvanlar ve menfaatler, buradaki herhangi bir içerik, fastPay Hizmetleri, fastPay Hizmetlerine ilişkin teknoloji ve yukarıda bahsedilenlerden oluşturulan ya da türetilen herhangi bir teknoloji ya da tüm teknolojiler ve içerik dahil fastPay’e ilişkin fikri mülkiyet hakları fastPay'in özel mülkiyetindedir.

11. SORUMLULUK

11.1. Kullanıcı, fastPay’in herhangi bir kusuru olmaksızın yetkisi olmayan kişiler tarafından gerek ödeme arayüzünün, Ödeme Aracı’nın gerek Hassas Müşteri Verileri’nin gerekse kullanıcı adı ve şifrenin kullanılması ve/veya verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak Sözleşme’de belirtilen şekilde sorumlu olacaktır.

11.2. Kullanıcı Sözleşme ile yürürlükte bulunan düzenlemelere aykırı hareket etmesi nedeniyle fastPay’in mahkûm edileceği ve/veya maruz kalacağı her türlü ceza, masraf ve tazminat ve benzeri mali yükümlülükleri karşılayacağını, fastPay’in yasal ve sözleşmesel hakları ile rücu hakkının ayrıca saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Kullanıcı, 5549 sayılı Kanun ve 5549 sayılı Kanun’un uygulanmasına yönelik olarak yayımlanmış “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” ve diğer ilgili yasal mevzuat gereği, fastPay ile sürekli iş ilişkisi tesisinde ve yapılacak işlemlerinde kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini,  başkası hesabına hareket etmesi halinde kimin hesabına hareket ettiğini, yetki durumunu ve hesabına hareket ettiği kişinin kimlik bilgilerini işlem yapılmadan önce fastPay’e yazılı olarak bildirmeyi, fastPay’e bildirdiği kimlik, iletişim ve diğer kimlik tespitine konu bilgilerinin değişmesi halinde bu durumu fastPay’e yazılı olarak bildireceğini, işbu madde kapsamındaki bildirimine istinaden, fastPay tarafından kimlik tespiti ve bilgi temin talebinde bulunulabileceğini kabul ve beyan eder. 

11.4. Kullanıcı’nın bu madde kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı davranması halinde, fastPay, Sözleşme’yi her türlü tazmin hakları saklı kalmak kaydıyla ve herhangi bir tazmin yükümlülüğü olmaksızın derhal feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın bu madde kapsamında düzenlenen yükümlülüklerine aykırı davranması nedeniyle gerçekleşen yetkisiz/hatalı işlemler, üçüncü kişilerin haksız, hukuka aykırı kullanımı, dolandırıcılık ve benzeri nedenlerle Kullanıcı nezdinde gerçekleşen zararlardan fastPay’in hukuki ve/veya cezai herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

12. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

12.1. fastPay’in Ödeme Hizmetleri’ne ilişkin koşullarda, İnternet Sitesi ve Uygulama’daki içeriklerde, Sözleşme ve eklerinde tek taraflı olarak değişiklik ve güncelleme yapma hakkı mevcuttur. 

12.2. Söz konusu değişiklikler yahut Mevzuat ile belirlenen yükümlülükler kapsamında yapılacak değişiklikler ve Ödeme Hizmetleri’nin sunulması için fastPay’in anlaşma yaptığı ödeme hizmeti sağlayıcısı konumundaki üçüncü kişiler ile akdedilen sözleşmeler veya bu sözleşme hükümleri kapsamında yapılacak değişiklikler Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olacak ise; fastPay, ilgili değişikliğin yürürlüğe girme tarihinden en az 30 (otuz) gün önce Kullanıcı’ya değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Kullanıcı’nın yürürlük tarihine kadar Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebileceğine, aksi halde değişiklikleri kabul etmiş sayılacağına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapacaktır. Kullanıcı, bildirilen değişikliği kabul etmek istemez ise Sözleşme’yi feshedebilir. Ancak Kullanıcı kendisine bildirim yapılmasını müteakip 30 (otuz) gün içinde fesih bildiriminde bulunmaz ise, ilgili değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. Mevzuat kapsamında gereken herhangi bir değişiklik için ilgili mevzuatta 30 (otuz) günden daha kısa süre verilmesi halinde bu husus da Kullanıcı’ya iletilecek bildirimde belirtilecek ve bu maddede belirtilen süre yerine mevzuatın öngördüğü süre uygulanacaktır. Sözleşme’nin bir örneği ayrıca fastPay İnternet Sitesinde yayınlanacaktır. 

13. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESHİ

13.1. Sözleşme, Kullanıcı tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe girecek olup, Sözleşme’de belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

13.2. Taraflardan herhangi biri, 1 (bir) ay öncesinden diğer Taraf’a yapacağı bildirimle Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin ve neden göstermeksizin herhangi bir zamanda feshedebilecektir. Sözleşme’nin akdedildiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl için Kullanıcı tarafından bu madde uyarınca feshedilmesi halinde, fastPay’in Sözleşme Ve Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin katlandığı ve doğrudan Kullanıcı ile ilişkilendirilebilen maliyetlerle sınırlı olacak şekilde bir fesih ücretini Kullanıcı’dan talep etme hakkı saklıdır. Fesih ücretine İnternet Sitesi’nde “Ücret ve Komisyonlar” başlığı altında yer verilecektir.  

13.3. Taraflar’dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 1 (bir) hafta içerisinde düzeltilmemesi halinde, Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir.

13.4. Kullanıcı’nın Ödeme Hizmet’i ve Elektronik Para’yı yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullandığının veya yasalara veya ahlaka aykırı mal veya hizmet temin ettiğinin tespit edilmesi halinde Sözleşme fastPay’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erecektir. 

13.5. fastPay’in Kanun kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, Sözleşme fastPay’e herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın fastPay tarafından yapılan bildirime istinaden feshedilecektir.

13.6. fastPay, hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin söz konusu olduğu hallerde,  Kullanıcı’nın fastPay’in güvensiz ve/veya şüpheli addettiği mecralarda Ödeme Hizmetleri’ni kullanması gibi hallerde, Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya sunduğu hizmetleri geçici veya süresiz olarak askıya alabilecek, Ödeme Hesabını ve/veya Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda fastPay (Mevzuat’ta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Kullanıcı’yı bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Kullanıcı kullanımına sunacaktır. fastPay ayrıca Kullanıcı’nın Sözleşme’ye aykırılığı durumunda da aykırılık giderilene kadar hizmetleri kısmen ya da tamamen askıya alabilecektir.

14. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

fastPay, Yönetmelik ile KVKK hükümleri başta olmak üzere Ödeme Hizmeti faaliyetlerini gerçekleştirirken yasal düzenlemelerin öngördüğü bilgi güvenliği ve gizlilik yükümlülüklerine uymakla yükümlü olup, ancak yasalarca kendisine verilen yetki ve sorumluluklar kapsamında Kullanıcı’yı bilgilendirmek kaydıyla Kullanıcı’nın verilerine erişecek, bu verileri kullanacak ve saklayacaktır. fastPay KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte, kişisel verilerin işlenmesi ve muhafazası aşamalarında gerekli teknik ve idari önlemleri almaktadır. Uygulama aydınlatma metninde, fastPay tarafından işlenen kişisel veriler, kişisel verilerin elde edilme yöntemleri, kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebepleri ve amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişi/kurumlar ve aktarım amaçları ile kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin haklarına yönelik olarak bilgilendirme yer almaktadır. Kullanıcı, fastPay Uygulaması aydınlatma metnine https://fastpay.com.tr/fastpay-kisisel-verilerin-korunmasi linkinden erişebilecektir.

15. GENEL HÜKÜMLER

15.1. Sözleşme’den doğan ihtilafların halinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Madde 8.3. hükmü saklıdır.

15.2. Kullanıcı, fastPay’in yazılı onayı olmadan Sözleşme ile Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. fastPay, Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir. Söz konusu devir,  Sözleşme’nin amaç ve konusunu engelleyici nitelikte sayılmayacağı gibi, Kullanıcı tarafından Sözleşme’nin fesih sebebi sayılamaz.

15.3. Sözleşme kapsamındaki işlemler ve Hizmete ilişkin her türlü ihtilafta fastPay’nın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtları delil teşkil edecek olup, Taraflar bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193 anlamında bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ederler.

15.4. fastPay’in Sözleşme kapsamında belirtilen adresi ile kayıt sırasında Kullanıcı tarafından belirtilen adres Taraflar’ın yasal tebligat adresleri olup, herhangi bir adres değişikliği karşı Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli addedilecektir. Yürürlükteki mevzuatta aksi belirtilmiş olmadıkça Sözleşme uyarınca yapılacak tüm bildirimler yazılı veya elektronik olarak iletilebilir. fastPay, Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Kullanıcı’nın kayıt sırasında bildirdiği adresine iletilecek e-posta aracılığıyla da yapabilecektir.

15.5. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bir Tarafça ihlaline karşın diğer Taraf’ın herhangi bir işlem yapmamış olması diğer Taraf’ın haklarından vazgeçtiği anlamına gelmez ve diğer Taraf müteakip ihlal hallerinde de Sözleşme’den doğan haklarını her zaman kullanmak hakkına sahiptir. Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkın ilgili Tarafça süresinde kullanılmaması veya gecikmeli olarak kullanılması, hak sahibi Taraf’ın söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmez.

15.6. Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden biri yahut birkaçının kısmen veya tamamen geçersiz addedilmesi, Sözleşme’nin kalan hükümlerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.

15.7. Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, salgın, harp, olağanüstü hal, seferberlik, yangın, grev, lokavt vb. gibi haller ile Taraflar’ın kontrolü haricinde meydana gelen haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep hallerinden doğan gecikmelerden Taraflar sorumlu tutulamaz. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep halinin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde, Taraflar Sözleşme’yi tazminatsız olarak derhal feshedebilir.

15.8. Kullanıcı’nın Sözleşme kapsamındaki hizmetleri mesleki ve ticari amaçlarla satın aldığı hallerde, Kullanıcı Sözleşme’yi onaylamış olsa dahi Sözleşme’nin tüketicilere ilişkin hükümleri Kullanıcı’ya uygulanmayacaktır. 

15.9. Kullanıcı, Sözleşme’nin bir örneğine Uygulama ve/veya İnternet Sitesi’nden ücretsiz ulaşabilecektir. 

15.10. Sözleşme’nin Uzaktan İletişim Araçlarıyla Kurulması: 

15.10.1. Sözleşme, Taraflar arasında mobil cihaz/cep telefonu kullanılarak kurulmuştur. Kullanıcı, Sözleşme kapsamında mobil cihaz/cep telefonu kullanımına ilişkin ve kullanımı esnasında herhangi bir eksiklik veya aksaklık yaşanması durumundaki yükümlülük ve bilgilendirmelere https://www.fastpay.com.tr/kullanici-bilgilendirme-metni adresinden ulaşabilir. Kullanıcı’nın mobil cihaz/cep telefonu kullanarak Sözleşme’ye taraf olması sürecinde fastPay tarafından elde edilen Ad, Soyad, Meslek, Uyruk, TCKN ve Doğum Tarihi gibi bilgi ve belgeleri Mevzuat’a uygun bir şekilde 10 (on) yıl süre ile saklanacaktır.

15.10.2. fastPay, Sözleşme’nin uzaktan iletişim araçları ile kurulması öncesinde Mevzuat uyarınca Kullanıcı özelinde ödeme işlemlerinin türü, niteliği, varsa doğuracağı finansal ve finansal olmayan etkilerin büyüklüğü, azami işlem tutarı ve Kullanıcı’nın güvenilirliğini göz önünde bulundurarak bir risk değerlendirmesi yapmaktadır. fastPay elde edeceği risk değerlendirmesi sonucuna göre Sözleşme’nin Kullanıcı’nın eş zamanlı fiziksel varlığında kurulmasına karar vermeye tek başına yetkilidir. 

15.10.3. Sözleşme, Kullanıcı tarafından çevrimiçi olarak kabul edilmesi, fastPay tarafından Mevzuat uyarınca yapılacak risk değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması ve uzaktan iletişim araçlarıyla sözleşme ilişkisinin kurulması süreçlerinin sorunsuz tamamlanması halinde kurulacak ve yürürlüğe girecektir.  

15.10.4. Kullanıcı, Sözleşme’nin uzaktan iletişim araçları ile akdedilmiş olması ile bağlantılı olarak fastPay’in kendisine ilave güvenlik ve kontrol yöntemleri uygulamaya yetkili olduğunu kabul eder.

*15.07.2024 itibariyle geçerli olacaktır.

fastPay'i indir,

kolaylığın tadını çıkarmaya hemen başla!