fastPay Üye İşyerlerine İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

fastPay Üye İşyerlerine İlişkin Kişisel Verilerin Korunması
Aydınlatma Metni

fastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi (“fastPay”), 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat (“6493 sayılı Kanun”) uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdinde gerekli faaliyet iznine sahip bir elektronik para kuruluşu olup, tabi olduğu 6493 sayılı Kanun kapsamında elektronik para ve ödeme hizmetlerini sunar. “Üye İşyeri”; 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre sunulan ödeme hizmetlerine ilişkin olarak fastPay ile Üye İşyeri Sözleşmesi imzalamış olup, işletmesinde ve/veya elektronik ticaret platformu üzerinden ürün/hizmet satışı faaliyetinde bulunan, “Fiziki POS Hizmeti”, “Kredi Kartı (Tek Çekim)”, “Kredi Kartı (Taksitli)”, “Mobil Ödeme”, “Ödeme Linki”, “Sanal POS Hizmeti”, “Karekod (QR) Uygulaması”, “Mobil POS Uygulaması” “Kart Saklama Hizmeti” ve/veya bunlarla sınırlı olmaksızın ödeme yöntem(ler)inden yararlanmak amacıyla fastPay’in ürün/hizmetlerini kullanan gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu fastPay Üye İşyerlerine İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Üye İşyeri Sözleşmesi’nde belirtilen ödeme ve elektronik para hizmetleri ile diğer ürün ve hizmetlerimizin ifası sırasında Üye İşyerlerimizin yetkilileri veya çalışanlarına ilişkin olarak işlediğimiz kişisel veriler, kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebepleri ve amaçları, kişisel verilerinizin aktarıldığı kişi/kurumlar ve aktarım amaçları ile haklarınıza yönelik olarak bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır. fastPay olarak KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket ediyor, kişisel verilerinizin işlenmesi ve muhafazası aşamalarında gerekli önlemleri alıyoruz. fastPay’in aydınlatma metinlerine https://fastpay.com.tr/fastpay-kisisel-verilerin-korunmasi linkinden ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan tablo ile kişisel verilerinizi işleyen Şirketimiz hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Unvanı

fastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

Adres

Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe/İSTANBUL

Mersis No / Sicil No

0592 0296 5980 0016 / 697314-0

1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Şirketimizce işlenen kişisel verileriniz aşağıda veri kategorisi bazında belirtilmiştir.

Kişisel Veri Grubu

Kişisel Veri

Kimlik

Ad soyad, Anne - baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b.

İletişim

Adres no, e-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon numarası vb.

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler v.b.

Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, iş yerinin türünü ve kimliğini belirlemeye yarayan bilgiler, işletmeye ilişkin tanıtıcı ve açıklayıcı bilgi ve belgeler v.b.

Müşteri İşlem

Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Sipariş bilgisi, Ödeme işlem, Talep bilgisi v.b.

Risk Yönetimi

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b. (Örn. Kredi Kayıt Bürosu ve Bankalararası Kart Merkezi’nden temin edilen veriler).

Finans

Banka hesap bilgileriniz, kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kart numarası ve diğer kart ve ödeme bilgileriniz, gelir ve malvarlığı bilgileriniz v.b.

İşlem Güvenliği

IP adresi, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Kullanılan web altyapısı bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.

Pazarlama

Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.

2. Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri

Bizden talep ettiğiniz ürün ile hizmetleri etkili ve güvenli bir şekilde size sunmak ve ilginizi çekebilecek hizmetlerle ilgili sizinle bilgi paylaşmak için, hakkınızda bilgiler topluyor, kullanıyor, paylaşıyor ve muhafaza ediyoruz.

Kişisel verileriniz aşağıdaki yöntemlerle elde edilebilir:

(i) Kişisel Verilerinizin Sizden Elde Edilme Yöntemleri;

Kimlik, İletişim, Müşteri işlem, Mesleki Deneyim, Finans, Risk Yönetimi, Pazarlama veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz otomatik olmayan yöntemler ile Üye İşyerimiz olarak ürün ve hizmetlerimizi kullanmak için başvurmanız, Üye İşyeri Başvuru Formu’nu doldurmanız halinde ya da akdettiğimiz sözleşmeler aracılığıyla fiziki ve/veya elektronik ortamlardan (internet sitesi, müşteri iletişim merkezi vb.), kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla tarafınızdan toplanmaktadır.

İnternet sitemiz veya mobil uygulamalarımız gibi dijital kanallarımızı kullanmanız halinde, işlem güvenliğinizi sağlamak amacıyla İşlem Güvenliği veri kategorisinde yer alan kişisel verilerinizi elde edebiliriz.

Paylaştığınız bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamakta olup fastPay tarafından edinilmesini istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi bizimle paylaşmamanızı öneririz.

(ii) Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerden Elde Edilme Yöntemleri:

Üye İşyerimizin yetkilisi, hissedarı ve/veya çalışanı (irtibat kişisi) olmanız halinde, Kimlik ve İletişim veri kategorilerinde yer alan kişisel verilerinizi (ad, soyad, TC kimlik numarası, cep telefonu numarası ve elektronik posta adresi gibi) Üye İşyeri Başvuru Formu aracılığıyla Üye İşyerimizden elde edebiliriz.

Ayrıca aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlar veya kişiler aracılığıyla hakkınızda kısmen veya tamamen otomatik olan yöntemlerle Kimlik, İletişim, Müşteri işlem, Hukuki işlem, Finans, Risk yönetimi ve Pazarlama veri kategorilerinde yer alan kişisel verilerinizi toplayabiliriz:

  • Kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile paylaşılan sistem entegrasyonları (Örn. Kimlik Paylaşım Sistemi (“KPS”), Adres Paylaşım Sistemi (“APS”), Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Kimlik Numarası Doğrulama sistemi)

  • Şirketimiz ile sözleşme ilişkisi kurulmasına aracılık eden hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı bankalar ve diğer kuruluşlar, Temsilcilerimiz, destek hizmeti ve dış hizmet kuruluşları ile bayi, satış ofisleri, elektronik ticaret siteleri gibi hizmet aldığımız kuruluşlar, Bankalararası Kart Merkezi,

  • Reklam ve pazarlama işbirliği yaptığımız şirketler (karşılaştırma imkânı sunan internet siteleri gibi),

  • Gelirler İdaresi Başkanlığı,

  • Adli makamlar,

  • TC. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, PTT, fatura üreten kurumlar ve ödemeleriniz /tahsilatlarınız için ilişki içinde olduğunuz kişi ve kuruluşlar,

  • Üye işyerlerimiz ve Pos cihazları.

Sunduğumuz ürün ve hizmetlerden fastPay’in Üye İşyeri olarak yararlandığınız ve bunları kullandığınız süre boyunca kişisel verileriniz, taleplerinizin ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebepleri ve Amaçları

Kişisel verilerinizi işlemek için yasal bir dayanağımızın (hukuki sebep) olması gerekir. KVKK kapsamında, kişisel verilerinizi işlediğimiz zaman, işleme için belirlenmiş hukuki sebeplerden en az birini karşılamak zorundayız. Gerçekleştirmekte olduğumuz faaliyetlerimiz için birkaç farklı hukuki sebebimiz bulunmakta olup bu hukuki sebepler ve verilerinizi işleme amacımız aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır.

Kişisel Veri Grubu

İşleme amacımız

Hukuki sebepleri

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi

Üye İşyeri başvurunuz kapsamında talep ettiğiniz ödeme yöntemlerine ilişkin olarak sözleşme akdedilmesi, başvuru ve taleplerinizin alınması, değerlendirilmesi ve tarafınıza ürün ve hizmetlerimizin sunulması amacıyla,Ürün ve hizmetlerimizi tarafınıza sunmak amacıyla gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi, operasyonel süreçlerin yürütülmesine ilişkin sizinle akdettiğimiz yahut bu ürün ve hizmetleri size sunabilmek için üçüncü kişilerle akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin icrası, hizmetlerimizi iyileştirmek ve işletmesel gerekliliklerin yönetilmesi, sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin ifası, ürün/hizmetlerimizi sunduğumuz web sitesi, uygulama ve diğer platformlarımız ile müşterilerimizi risklerden ve zarardan korumak için,

KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, KVKK madde 5/2 (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;

Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, Müşteri İşlem

Üye İşyerimiz olarak yararlandığınız ürün ve hizmetlerimize ilişkin iletişim ve bilgilendirme süreçlerinin yürütülmesi; Kullanıcı/Müşteri ilişkileri, tecrübe, memnuniyet, şikâyet, itiraz, talep, öneri gibi bildirimler dahil tüm talep ve şikayetlerin yönetimi, kullanım şartları ile diğer sözleşmesel ve yasal yükümlülükler hakkında sizi bilgilendirmek, sahteciliğin ve yetkisiz erişimlerin önlenmesi, ile tüm hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi için,

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, KVKK madde 5/2 (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;

Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Hukuki İşlem, Risk Yönetimi, Finans

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Engellenmesi ile kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuat uyarınca yayımlanan ulusal ve uluslararası listelerin kontrol edilmesi, kimlik tespiti ile müşterinin tanınmasına dair yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kimlik ve adres tespiti ile teyidi başta olmak üzere iş meslek, gelir durumu, işlem yapma amacı şeklindeki bilgilerin kaydedilmesi, yabancı mevzuat gereği uyum süreçlerinin icrası için,

KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, Risk Yönetimi, Finans, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği

Tabi olduğumuz mevzuata uymak ve düzenleyici kuruluşlar ile kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapmak, mevzuattan doğan bilgi verme, raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için (6493 sayılı Kanun, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Engellenmesine ilişkin mevzuat, 5 no.lu MASAK Genel Tebliği, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve yönetmeliklerine uyum sağlanması için, TCMB, BDDK, SPK, MASAK, GİB, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, TBB Risk Merkezi ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması için)

KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

Kimlik, Finans, İletişim, Hukuki İşlem, Müşteri İşlem, Risk Yönetimi

Herhangi bir DenizBank Finansal Hizmetler Grubu (DFHG) şirketinin veya borcunun yeniden yapılandırılması, satışı veya satın alınması sonrasında, hesabınızın devredildiği veya devredilebileceği herhangi bir organizasyona bilgilerinizi transfer etmek veya bu organizasyonla paylaşmak için,

KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
KVKK madde 5/2 (f) uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (DFHG alacağının bir kısmının veya tamamının yeniden yapılandırılması veya satılması bizim meşru menfaatimizdir.);

Kimlik, İletişim, Risk Yönetimi, Finans, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik 5. maddesi gereğince; Şirketinizin ve DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun uyum programının, finansal grup bazında uygulanmasının yanı sıra müşterinin tanınmasına, hesap ve işlemlere ilişkin bilgilerin grup içinde paylaşımını sağlamak için,

KVKK madde 5/2 (a) ukyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Hizmet sağlayıcıları, iş ortakları, temsilcilerimiz, temsilcisi olduğumuz şirketler veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin ve süreçlerin yönetimi, planlanması ve gerçekleştirilmesi için,

KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;

Kimlik, İletişim, Finans, Pazarlama, Müşteri işlem

fastPay’in; kendisinin ya da yur tiçi ve yurt dışındaki doğrudan ve dolaylı iştirakleri ile ana hissedarı dâhil diğer hissedarları ve bunların alt kuruluşları, iştirakleri ile işbirliği içerisinde bulunduğu, lehine aracılık ettiği ya da acentesi olduğu veya fastPay’in temsilcisi olan veya temsilcisi olduğu kuruluşların; başta ödeme hizmetleri, bankacılık, sigortacılık, emeklilik, finans ve ayrıca, yatırım dâhil sermaye piyasası faaliyetlerine konu ürün ve hizmetleri ve yukarıda anılan şirketlerle birlikte sunduğu ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak; Anılan ürün ve hizmetleri anlatmak, pazarlamak, pazarlama, tanıtım ve iletişim faaliyetlerini planlanmak ve gerçekleştirmek, Dijital mecralar ve sosyal medya kanalları da dahil tüm kanallardan teklif sunmak, tanıtım, pazarlama, promosyon, çapraz satış ve kampanya faaliyetlerini gerçekleştirmek ve size özel pazarlama ve tanıtım aktivitelerini tasarlamak, tarafınıza sunulacak uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesine ve geliştirilmesine yönelik kredi, davranış skorlama, pazar araştırması, pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmaları yapmak, müşteri memnuniyeti ve

KVKK madde 5(1) uyarınca açık rızanızın olması.

*KVKK madde 5/2 (f) yer alan veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanmamız halinde temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri işleme faaliyetini gerçekleştirmekteyiz.

4. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ile paylaşılmaktadır:

İş ortaklarımız, Temsilcilerimiz, Tedarikçilerimiz ve Hizmet Sağlayıcılarımız:

İşbirliği yaptığımız taraflar, temsilcilerimiz, tedarikçilerimiz, dış hizmet aldığımız şirketler, bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş mobil servis sağlayıcıları ile işlem güvenliğinizin temini size sunmuş olduğumuz/bizden talep etmiş olduğunuz ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulması ve ulaştırılması amacıyla, avukatlar, hukuk büroları, noterler, mutemetler, şirket denetçileri, bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme şirketleri ile hukuki süreçlerin ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları:

Kanunen zorunlu olmamız halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu / Kurulu, Sermaye Piyasası Kurumu, MASAK, TÖDEB, Türkiye Bankalar Birliği, KOSGEB, Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, vergi makamları, bakanlıklar, yargı mercileri, emniyet, cumhuriyet savcılıkları, mahkemeler ve tahkim / arabuluculuk organları gibi adli makamlar/soruşturma makamları gibi hukuken yetkili kamu kurumu veya özel kurum/kuruluşları ile hukuki yükümlüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla bilgileriniz paylaşabilecektir.
Suçların önlenmesi (doğrudan veya Kredi Kayıt Bürosu gibi üçüncü taraflar aracılığıyla) veya sosyal veya ekonomik istatistiki araştırmaların yapılması amacıyla,

Türkiye ve Türkiye dışındaki düzenleyici otoriteler, dolandırıcılıkla mücadele eden kurumlar, kolluk kuvvetleri ve yetkili merciler

ile verileriniz paylaşılabilecektir.

Bankalar ve Finans Kuruluşları:

POS bankaları ile, birlikte hizmet sunduğumuz iş ortaklarımız ile, adımıza ve hesabımıza hareket eden temsilcilerimiz ile bunların şube ve acenteleri ilave temsilcilik faaliyetlerinden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla ad ve hesabına temsilcilik faaliyetlerini yürüttüğümüz kişi, kurum ve/veya kuruluşlar ile paylaşabilecektir. İş ortaklarımız adına hizmet veren diğer hizmet

Ödeme hizmet sağlayıcıları ve

ödemelerinizi işlememize yardımcı olan

diğer kurumlar

ile ödeme programı üyesi olan veya belirli ödeme türlerinde gerekli olan ödeme yapma işinde yer alan finansal kuruluşlar ile talep etmiş olduğunuz ürün ve hizmetleri sunabilmek veya talebinizi yerine getirebilmek amacıyla paylaşılabilecektir. Moneygram Grubu (Moneygram Payment Systems Inc. ve Moneygram Turkey Ödeme Sistemleri A.Ş.), Mastercard INT.INC., Visa INC., JCB CO., LTD., Maestro, Electron, dahil uluslararası ya da yurt içinde kurulu 6493 sayılı Kanun’da ve ilgili sair mevzuatlarda yer alan kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları)
Herhangi bir DenizBank Finansal Hizmetler Grubu şirketinin veya borcunun

yeniden yapılandırılması, satışı veya satın alınması sonrasında, üçüncü taraflar, muhtemel alıcılar ve varlık yönetim şirketleri ile

alacaklarımızın satışı veya paylarımızın satışında değerleme çalışmaları yapılabilmesi amacıyla, kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.

Risk merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulan şirketler (Bankalararası Kart Merkezi

(BKM),

Kredi Kayıt Bürosu vb):

Risk yönetimi, risk izleme faaliyetlerinin yönetilmesi ile yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin bilgilerinizin, BKM’nin mevzuat gereğince oluşturmakla yükümlü olduğu “işyeri kayıt sistemine” kaydedilmek üzere BKM’ye bildirilmesi) amacıyla kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile paylaşılan sistem entegrasyonları

(Kimlik Paylaşım Sistemi, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, vb.): Müşterini tanı yükümlükleri çerçevesinde başvurularınızı doğru işleme alınabilmesi ve güvenliğiniz için sistemlerde sorgulama yapılabilmesi amacıyla kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.

5. Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda kişisel verilerinize ilişkin haklarınız kapsamında taleplerinizi,

  • Yazılı bir dilekçe vasıtasıyla kimliğinizi doğrulamak kaydıyla Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe-İSTANBUL adresinde bulunan genel müdürlüğümüze başvurmak suretiyle veya noter kanalıyla;

  • Kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak fastpayelektronikparaveodeme@hs09.kep.tr adresine başvurunuzu e-posta yoluyla göndererek;

  • Güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olan kişisel e-posta adresinizi veya bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak fastpay@fastpay.com.tr adresine e-posta göndererek

iletebilirsiniz.

Başvuruda:

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
b) (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için) T.C. kimlik numaranız, (yabancılar için) uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız ve
d) Talep konusu bulunması zorunludur.

Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde, ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Başvurunuza yönelik işlemlerin ayrı bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınabilir.

fastPay'i indir,

kolaylığın tadını çıkarmaya hemen başla!