Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

fastPay Talep, Şikayet ve Öneri Süreçleri Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

1. Amaç ve Kapsam

Bu fastPay Talep, Şikayet ve Öneri Süreçleri Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında talep, şikayet ve önerilerinizi iletmek üzere bizimle iletişime geçmeniz sırasında işlediğimiz kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebepleri ve amaçları, kişisel verilerinizin aktarıldığı kişi/kurumlar ve aktarım amaçları ile haklarınıza yönelik olarak bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır. 

fastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (fastPay) olarak KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket ediyor, kişisel verilerinizin işlenmesi ve muhafazası aşamalarında gerekli önlemleri alıyoruz. 

fastPay’in aydınlatma metinlerine https://fastpay.com.tr/fastpay-kisisel-verilerin-korunmasi linkinden ulaşabilirsiniz.

Aşağıda yer alan tablo ile kişisel verilerinizi işleyen Şirketimiz hakkında bilgi edinebilirsiniz. 

Unvanı fastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Adres Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe/İSTANBUL
Mersis No/Sicil No 0592 0296 5980 0016 / 697314-0

2. İşlenen Kişisel Verileriniz ve Toplanma Yöntemleri

Kimlik (ad, soyad), İletişim (telefon numarası, elektronik posta adresi) ve Müşteri İşlem (iletişim kanalından gönderilen iletiler/mesajlar) veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz, fiziki ve/veya elektronik ortamlardan, kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, internet sitemiz üzerinden çevrimiçi form doldurmanız, posta/kargo, elektronik posta, SMS, telefon, faks veya çağrı merkezi gibi iletişim kanallarından ya da bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemlerle bize ulaşmanız halinde veya şikayet platformları, sosyal medya platformları aracılığıyla tarafınızdan toplanmaktadır.

İnternet sitemiz veya mobil uygulamalarımız gibi dijital kanallarımızdan bizimle iletişime geçmeniz halinde, işlem güvenliğinizi sağlamak amacıyla İşlem Güvenliği (IP adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri) veri kategorisinde yer alan kişisel verilerinizi elde edebiliriz.

Paylaştığınız bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamakta olup fastPay tarafından edinilmesini istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi bizimle paylaşmamanızı öneririz.

3. Kişisel Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebepleri ve Amaçları

Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği ve Müşteri İşlem veri kategorilerinde yer alan kişisel verilerinizi, iletilen talep, şikâyet, öneri ve isteklerin alınması, takip edilmesi, yanıtlanması ve/veya çözümlenmesi, sonuçlandırılması ile deneyimlerin iyileştirilmesi, bu kapsamda ürün ve hizmetlerimize ilişkin iletişim ve bilgilendirme süreçleri ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, tarafınızla iletişime geçilmesi, hukuki süreçlerin yönetilmesi, kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal saklama, raporlama ve bilgi verme yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (ç) bendi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve (e) bendi uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak; 

İşlem Güvenliği veri kategorisinde yer alan kişisel verilerinizi ise müşteri ilişkileri yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ile faaliyetlerimizin tabi olduğumuz mevzuattan yükümlülüklerimize uygun yürütülmesi amacıyla KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve (f)* bendi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işleyebiliriz.

(*İnternet sitemiz ve mobil uygulamalarımız dahil dijital kanallarımızdaki deneyimleri iyileştirmek, daha kolay, hızlı ve hatasız erişiminizi sağlamak meşru menfaatimizdir.)

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

fastPay nezdindeki kişisel verilerinize yalnızca sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve görevlerinin gerektirdiği ölçüde erişebilmektedir. Kişisel verileriniz, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi kapsamında hizmet aldığımız kişiler/tedarikçilerimiz (örn. hukuk danışmanları, talep / şikayet yönetimi ve müşteri hizmetleri desteği alınan firmalar) ile onların çalışanlarına ve tabi olduğumuz mevzuatın izin verdiği ölçüde fastPay’in dâhil olduğu şirketler topluluğu (DenizBank Finansal Hizmetler Grubu**) içinde yer alan şirket ve kişilere KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen şartlara ve ölçülülük ilkesine uygun olarak aktarılabilecek olup bilgi verme ve raporlama yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen bilgi almaya yetkili kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. 

Kanunen zorunlu olmamız halinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu / Kurulu, Sermaye Piyasası Kurumu, MASAK, TÖDEB, Türkiye Bankalar Birliği, Gelir İdaresi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, yargı mercileri gibi adli makamlar/soruşturma makamları gibi hukuken yetkili kamu kurumu veya özel kurum/kuruluşları ile hukuki yükümlüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla bilgileriniz paylaşabilecektir. 

(**fastPay’in dahil olduğu şirketler grubu ve ana hissedarımız ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının bilgilerine https://www.denizbank.com/hakkimizda/denizbankin-iliskili-kuruluslari linki üzerinden ulaşabilirsiniz.)

5. Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,

h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11 inci maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun şekilde, yazılı ve ıslak imzalı olarak Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe-İSTANBUL adresine iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilir ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizi kullanarak fastpayelektronikparaveodeme@hs04.kep.tr adresine iletebilir veya güvenli elektronik imza/mobil imzaya sahip olan kişisel elektronik posta adresinizi ya da Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanarak fastpay@fastpay.com.tr adresine gönderebilirsiniz. 

fastPay'i indir,

kolaylığın tadını çıkarmaya hemen başla!